HP DeskJet D4100 user manual download (Page 61 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 104
11
Konserwacja
Instalowanie kaset drukuj
ą
cych
Wyrównywanie kaset drukuj
ą
cych
Automatyczne czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
Kalibrowanie jako
ś
ci druku
Drukowanie strony testowej
Wy
ś
wietlanie szacunkowego poziomu atramentu
Konserwacja obudowy drukarki
Usuwanie atramentu ze skóry i odzie
ż
y
R
ę
czne czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
Konserwacja kaset drukuj
ą
cych
Zestaw narz
ę
dzi drukarki
Instalowanie kaset drukuj
ą
cych
Wymieniaj
ą
c kasety drukuj
ą
ce, nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e zakupione zosta
ł
y kasety
odpowiednie dla posiadanej drukarki. Kasety nale
ż
y zainstalowa
ć
w koszu kaset
drukuj
ą
cych.
Kombinacje kaset drukuj
ą
cych
Numery katalogowe
Tryb rezerwowy
Instrukcje dotycz
ą
ce instalacji
Kombinacje kaset drukuj
ą
cych
W przypadku drukowania wi
ę
kszo
ś
ci dokumentów nale
ż
y u
ż
ywa
ć
trójkolorowej i czarnej
kasety drukuj
ą
cej. Do drukowania zdj
ęć
nale
ż
y stosowa
ć
fotograficzn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
wraz z trójkolorow
ą
kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
.
Trójkolorow
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y zainstalowa
ć
z lewej strony kosza kaset
drukuj
ą
cych.
Czarn
ą
lub fotograficzn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
nale
ż
y zainstalowa
ć
z prawej strony kosza
kaset drukuj
ą
cych.
Numery katalogowe
Kupuj
ą
c zapasowe kasety drukuj
ą
ce, nale
ż
y dok
ł
adnie sprawdzi
ć
ich numery
katalogowe.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
59
Sample
This manual is suitable for devices