HP DeskJet D4100 user manual download (Page 59 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 104
Pomoc Co to jest?
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie dialogowym W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Opcja pomocy Co to jest?
Funkcja pomocy Co to jest? umo
ż
liwia uzyskanie dodatkowych informacji na temat
dost
ę
pnych opcji drukowania.
Aby skorzysta
ć
z pomocy Co to jest?
1.
Umie
ść
kursor myszy w obszarze opcji, o której chcesz dowiedzie
ć
si
ę
wi
ę
cej.
2.
Kliknij prawy przycisk myszy.
Zostanie wy
ś
wietlone okno Co to jest.
3.
Przesu
ń
kursor myszy w obszar pola
Co to jest?
, a nast
ę
pnie kliknij lewy przycisk
myszy.
Zostanie wy
ś
wietlony opis danej opcji.
Okno Poziom atramentu
Okno Poziom atramentu jest zawsze wy
ś
wietlane podczas drukowania pliku.
Pokazywany jest w nim orientacyjny poziom atramentu w poszczególnych kasetach. Aby
zamkn
ąć
okno Poziom atramentu, kliknij przycisk
Zamknij
.
Uwaga
Funkcja mo
ż
e nie by
ć
dost
ę
pna w niektórych
ś
rodowiskach pracy.
Kaseta drukuj
ą
ca — informacje i zamawianie
Aby uzyska
ć
informacje na temat kaset drukuj
ą
cych i zamówi
ć
potrzebne kasety w
witrynie internetowej firmy HP, kliknij przycisk
Informacje dotycz
ą
ce kaset
drukuj
ą
cych
.
Wy
ś
wietlanie okna Poziom atramentu
Je
ś
li okno Poziom atramentu nie ma by
ć
wy
ś
wietlane przy drukowaniu, zaznacz w jego
lewym dolnym rogu pole wyboru
Nie pokazuj wi
ę
cej tego komunikatu
.
Aby ponownie w
łą
czy
ć
funkcj
ę
wy
ś
wietlania okna Poziom atramentu podczas
drukowania, nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
1.
Otwórz
Zestaw narz
ę
dzi
drukarki.
2.
Kliknij kart
ę
Konfiguracja
.
3.
Zaznacz pole wyboru
Wy
ś
wietl okno poziomu atramentu
.
4.
Kliknij przycisk
Zastosuj
, a nast
ę
pnie przycisk
OK
.
Pobieranie aktualizacji oprogramowania drukarki
Aby zapewni
ć
dost
ę
p do najnowszych funkcji i ulepsze
ń
, nale
ż
y co kilka miesi
ę
cy
pobiera
ć
najnowsze aktualizacje oprogramowania drukarki.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
57
Sample
This manual is suitable for devices