HP DeskJet D4100 user manual download (Page 56 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 104
Łą
czone dokumenty dwustronne mog
ą
posiada
ć
opraw
ę
ksi
ąż
kow
ą
(oprawa z boku) lub
notatnikow
ą
(oprawa u góry). Najcz
ęś
ciej u
ż
ywanym rodzajem oprawy jest oprawa
ksi
ąż
kowa.
Drukowanie dwustronnych dokumentów z opraw
ą
ksi
ąż
kow
ą
Post
ę
puj zgodnie z
instrukcjami
dotycz
ą
cymi podstawowego sposobu drukowania
dwustronnego.
Aby wydrukowa
ć
dokument dwustronny dokument z opraw
ą
notatnikow
ą
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Wyko
ń
czenie
.
3.
Zaznacz nast
ę
puj
ą
ce pola wyboru:
Druk na obu stronach (r
ę
cznie)
Odwracaj strony gór
ą
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Najpierw zostan
ą
wydrukowane strony nieparzyste.
5.
Po wydrukowaniu stron nieparzystych za
ł
aduj ponownie arkusze papieru stron
ą
zadrukowan
ą
skierowan
ą
do góry, zgodnie z poziom
ą
lub pionow
ą
orientacj
ą
dokumentu.
Pionowa
Pozioma
6.
Kliknij przycisk
Kontynuuj
, aby wydrukowa
ć
strony parzyste.
Rozdzia
ł
9
54
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices