HP DeskJet D4100 user manual download (Page 55 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 104
Podgl
ą
d wydruku
Funkcja podgl
ą
du wydruku umo
ż
liwia wy
ś
wietlenie widoku drukowanego dokumentu na
ekranie komputera przed rozpocz
ę
ciem drukowania. Je
ś
li dokumenty nie wygl
ą
daj
ą
prawid
ł
owo, mo
ż
na anulowa
ć
zadanie drukowania i skorygowa
ć
ustawienia.
Aby wy
ś
wietli
ć
podgl
ą
d drukowanego dokumentu
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Podstawy
.
3.
Zaznacz pole wyboru
Podgl
ą
d wydruku
.
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Przed wydrukowaniem dokumentu zostanie wy
ś
wietlony podgl
ą
d jego wydruku.
5.
Wykonaj jedn
ą
z nast
ę
puj
ą
cych czynno
ś
ci:
Kliknij przycisk
OK
, aby wydrukowa
ć
dokument.
Kliknij przycisk
Anuluj
, aby anulowa
ć
zadanie drukowania. Przed
wydrukowaniem dokumentu odpowiednio dostosuj ustawienia drukowania.
Drukowanie dwustronne
Funkcja drukowania dwustronnego (dupleks) umo
ż
liwia drukowanie po obu stronach
arkusza papieru. Drukowanie po obu stronach arkuszy papieru zapewnia nie tylko
oszcz
ę
dno
ś
ci finansowe, ale przynosi równie
ż
korzy
ś
ci
ś
rodowisku naturalnemu.
Aby wydrukowa
ć
dokument dwustronny
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Z listy rozwijanej
Co chcesz zrobi
ć
?
wybierz opcj
ę
Drukowanie dwustronne
.
4.
Z listy rozwijanej
Druk na obu stronach (r
ę
cznie)
wybierz opcj
ę
R
ę
cznie
.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Najpierw zostan
ą
wydrukowane strony nieparzyste.
6.
Po wydrukowaniu stron nieparzystych za
ł
aduj ponownie arkusze papieru, stron
ą
zadrukowan
ą
skierowan
ą
do góry.
7.
Kliknij przycisk
Kontynuuj
, aby wydrukowa
ć
strony parzyste.
Informacje na temat tworzenia dwustronnych dokumentów z opraw
ą
mo
ż
na znale
źć
w
sekcji
Dokumenty dwustronne z opraw
ą
.
Dokumenty dwustronne z opraw
ą
W celu po
łą
czenia wydrukowanych stron w ksi
ąż
k
ę
mo
ż
na dostosowa
ć
ustawienia
drukowania tak, aby umo
ż
liwia
ł
y opraw
ę
stron.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
53
Sample
This manual is suitable for devices