HP DeskJet D4100 user manual download (Page 54 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 104
4.
Z listy rozwijanej
Nazwa
wybierz nazw
ę
niestandardowego rozmiaru papieru.
5.
W polach
Szeroko
ść
i
D
ł
ugo
ść
wpisz wymiary niestandardowego rozmiaru
papieru.
Poni
ż
ej tych pól wy
ś
wietlane s
ą
minimalne i maksymalne wymiary papieru.
6.
Kliknij jednostk
ę
miary:
Cale
lub
Milimetry
.
7.
Kliknij przycisk
Zapisz
, aby zachowa
ć
niestandardowy rozmiar papieru.
8.
Kliknij przycisk
OK
, aby zamkn
ąć
okno dialogowe
Niestandardowy rozmiar
papieru
.
9.
Aby u
ż
y
ć
niestandardowego rozmiaru papieru, wybierz jego nazw
ę
z listy
rozwijanej
Rozmiar
.
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru
Dzi
ę
ki oprogramowaniu drukarki mo
ż
liwe jest drukowanie wielu stron dokumentu na
jednym arkuszu papieru. Oprogramowanie drukarki pozwala automatycznie zmienia
ć
rozmiar tekstu i obrazów w dokumencie, tak aby mie
ś
ci
ł
y si
ę
na stronie wydruku.
Aby wydrukowa
ć
wiele stron na jednym arkuszu papieru
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Wyko
ń
czenie
.
3.
Z listy rozwijanej
Strony na arkuszu
wybierz liczb
ę
stron drukowanych na jednym
arkuszu papieru.
4.
Aby umie
ś
ci
ć
obramowanie wokó
ł
ka
ż
dego obrazu strony drukowanego na arkuszu
papieru, zaznacz pole wyboru
Drukuj ramki stron
.
5.
Z listy rozwijanej
Kolejno
ść
stron
wybierz odpowiedni uk
ł
ad stron.
Podgl
ą
d kolejno
ś
ci stron wy
ś
wietlany jest w górnej cz
ęś
ci karty Wyko
ń
czenie.
6.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Zmiana rozmiaru dokumentu
Wykorzystanie oprogramowania drukarki w celu drukowania dokumentu na papierze o
rozmiarze innym ni
ż
ten, który zosta
ł
okre
ś
lony dla tego dokumentu. Opcja ta jest
przydatna wtedy, gdy dokument zosta
ł
sformatowany do drukowania na papierze o
rozmiarze, którym u
ż
ytkownik aktualnie nie dysponuje.
Na przyk
ł
ad je
ś
li dokument zosta
ł
sformatowany dla papieru o rozmiarze Letter, ale
brakuje takiego papieru, mo
ż
na dokona
ć
wydruku na papierze o innym dost
ę
pnym
rozmiarze.
Zmiana rozmiaru dokumentu w celu drukowania na ró
ż
nych rozmiarach papieru
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Efekty
.
3.
Zaznacz pole wyboru
Drukuj dokument na
, a nast
ę
pnie wybierz z listy rozwijanej
docelowy rozmiar papieru.
Rozmiarem docelowym jest rozmiar papieru aktualnie u
ż
ywany do drukowania, a
nie rozmiar, dla którego dany dokument zosta
ł
sformatowany.
4.
Zaznacz pole wyboru
Wskaluj aby zmie
ś
ci
ć
.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Rozdzia
ł
9
52
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices