HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 104
4.
Z listy rozwijanej
Jako
ść
druku
wybierz opcj
ę
Maksymalna rozdzielczo
ść
.
Rozdzielczo
ść
druku zostanie wy
ś
wietlona w polu maksymalna rozdzielczo
ść
,
poni
ż
ej ustawienia jako
ś
ci druku.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Druk w skali szaro
ś
ci
Aby drukowa
ć
w skali szaro
ś
ci
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Kolor
.
3.
Zaznacz pole wyboru
Druk w skali szaro
ś
ci
i wybierz opcj
ę
skali szaro
ś
ci.
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Ustawianie kolejno
ś
ci stron
Ustawienie kolejno
ś
ci stron decyduje o sposobie drukowania wielostronicowych
dokumentów.
Aby okre
ś
li
ć
kolejno
ść
stron
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Podstawy
.
3.
Wybierz jedn
ą
z poni
ż
szych opcji:
Od pocz
ą
tku do ko
ń
ca
: Po zako
ń
czeniu drukowania dokumentu na wierzchu
b
ę
dzie znajdowa
ć
si
ę
pierwsza strona. Nie trzeba zmienia
ć
kolejno
ś
ci
wydrukowanych stron.
Uwaga
U
ż
ycie tej opcji wyd
ł
u
ż
a czas drukowania.
Od ko
ń
ca do pocz
ą
tku
: Po zako
ń
czeniu drukowania dokumentu na wierzchu
b
ę
dzie znajdowa
ć
si
ę
ostatnia strona. Wydrukowane strony trzeba
uporz
ą
dkowa
ć
.
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Ustawianie niestandardowego rozmiaru papieru
Do drukowania na papierze o specjalnym rozmiarze s
ł
u
ż
y okno dialogowe
Niestandardowy rozmiar papieru
.
Uwaga
Funkcja ta jest dost
ę
pna tylko dla niektórych rodzajów papieru.
Aby zdefiniowa
ć
niestandardowy rozmiar papieru
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
.
3.
Kliknij przycisk
Niestandardowy
.
Zostanie wy
ś
wietlone okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
51
Sample
This manual is suitable for devices