HP DeskJet D4100 user manual download (Page 51 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 104
Aby korzysta
ć
z funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Z listy rozwijanej
Co chcesz zrobi
ć
?
wybierz opcj
ę
Drukowanie w trybie szybkim/
ekonomicznym
.
4.
Wybierz
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej
Opcja Drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej s
ł
u
ż
y do szybkiego drukowania dokumentów.
Dokumenty
E-mail
Drukowanie prezentacji
Opcja Drukowanie prezentacji s
ł
u
ż
y do drukowania dokumentów wymagaj
ą
cych
wysokiej jako
ś
ci, takich jak:
Listy
Ulotki
Folie
Wybieranie rodzaju papieru
W przypadku drukowania dokumentów wymagaj
ą
cych wysokiej jako
ś
ci zalecane jest
wybranie okre
ś
lonego rodzaju papieru.
Aby wybra
ć
okre
ś
lony rodzaj papieru
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
.
3.
Na li
ś
cie rozwijanej
Rodzaj papieru
kliknij odpowiedni rodzaj papieru.
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Zmiana szybko
ś
ci lub jako
ś
ci druku
Urz
ą
dzenie HP Deskjet automatycznie wybiera ustawienie jako
ś
ci i szybko
ś
ci
drukowania w zale
ż
no
ś
ci od wybranego ustawienia rodzaju papieru. Mo
ż
na tak
ż
e
zmieni
ć
ustawienie jako
ś
ci wydruku, aby dostosowa
ć
szybko
ść
i jako
ść
procesu
drukowania.
Ustawienia jako
ś
ci druku
Szkic roboczy
— tworzony jest wydruk niskiej jako
ś
ci przy najwi
ę
kszej szybko
ś
ci
drukowania i najmniejszym zu
ż
yciu atramentu.
Szybka normalna
— tworzony wydruk ma lepsz
ą
jako
ść
ni
ż
w trybie szkicu
roboczego i drukowany jest szybciej ni
ż
w trybie Normalna.
Normalna
— zapewnia najlepsz
ą
równowag
ę
pomi
ę
dzy jako
ś
ci
ą
druku, a
szybko
ś
ci
ą
i jest najbardziej odpowiednie dla wi
ę
kszo
ś
ci dokumentów.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
49
Sample
This manual is suitable for devices