HP DeskJet D4100 user manual download (Page 48 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 104
Drukowanie naprasowanek
Wskazówki
Podczas drukowania odbicia lustrzanego tekst i rysunki s
ą
odwracane w poziomie
wzgl
ę
dem obrazu na monitorze.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 12 naprasowanek.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
papier do drukowania naprasowanek po prawej stronie zasobnika
wej
ś
ciowego. Strona przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w
ł
.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
Uwaga
Je
ś
li u
ż
ywany program umo
ż
liwia drukowanie naprasowanek, nale
ż
y
zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji dostarczonych razem z programem. W przeciwnym
wypadku nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie z poni
ż
szymi zaleceniami.
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
, a nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rozmiar
: Odpowiedni rozmiar papieru
Rodzaj
:
Papier HP do naprasowanek
Jako
ść
druku
:
Normalna
lub
Najlepsza
Rozdzia
ł
8
46
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices