HP DeskJet D4100 user manual download (Page 47 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 104
Drukowanie plakatów
Wskazówki
Poszczególne fragmenty plakatu s
ą
automatycznie dzielone na pojedyncze
arkusze, które po wydrukowaniu mo
ż
na sklei
ć
w ca
ł
o
ść
. Po wydrukowaniu
wszystkich fragmentów plakatu nale
ż
y odci
ąć
brzegi arkuszy, a nast
ę
pnie sklei
ć
arkusze razem.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 100 arkuszy papieru.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
zwyk
ł
y papier po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona
przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
, a nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rozmiar
: Odpowiedni rozmiar papieru
Rodzaj
:
Zwyk
ł
y papier
3.
Kliknij kart
ę
Wyko
ń
czenie
i wybierz liczb
ę
arkuszy do wydrukowania plakatu.
4.
Kliknij kart
ę
Podstawy
, a nast
ę
pnie ustaw orientacj
ę
.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
45
Sample
This manual is suitable for devices