HP DeskJet D4100 user manual download (Page 46 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 104
Wskazówki
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 100 arkuszy papieru.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
zwyk
ł
y papier po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona
przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Z listy rozwijanej
Co chcesz zrobi
ć
?
wybierz opcj
ę
Drukowanie dwustronne
.
4.
Z listy rozwijanej
Uk
ł
ad broszury
wybierz jedn
ą
z nast
ę
puj
ą
cych opcji oprawy:
Broszura
łą
czona lewym brzegiem
Broszura
łą
czona prawym brzegiem
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
6.
Po wy
ś
wietleniu monitu umie
ść
wydrukowane strony w zasobniku papieru w sposób
pokazany na poni
ż
szym rysunku.
7.
Kliknij przycisk
Kontynuuj
, aby zako
ń
czy
ć
drukowanie broszury.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Rozdzia
ł
8
44
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices