HP DeskJet D4100 user manual download (Page 44 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 104
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
papier po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona przeznaczona do
zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
.
4.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
.
3.
Je
ż
eli drukowane s
ą
ulotki bez obramowania, nale
ż
y zaznaczy
ć
pole wyboru
Drukowanie bez obramowania
.
4.
Okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rozmiar
: odpowiedni rozmiar papieru
Rodzaj
: odpowiedni papier do drukarek atramentowych HP lub inny rodzaj
papieru
Uwaga
Drukowanie bez obramowania nie jest dost
ę
pne dla wszystkich
rozmiarów i rodzajów papieru.
5.
Przy okre
ś
laniu jako
ś
ci druku wybierz opcj
ę
Najlepsza
.
6.
Kliknij kart
ę
Podstawy
, a nast
ę
pnie ustaw orientacj
ę
.
7.
Kliknij kart
ę
Wyko
ń
czenie
, a nast
ę
pnie wybierz opcj
ę
Druk na obu stronach
(r
ę
cznie)
, aby drukowa
ć
na obu stronach arkusza.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Drukowanie dwustronne
.
8.
Kliknij przycisk
OK
, aby wydrukowa
ć
dokument.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie na kartach okoliczno
ś
ciowych
Karty okoliczno
ś
ciowe
Fabrycznie z
ł
o
ż
one karty nale
ż
y roz
ł
o
ż
y
ć
, a nast
ę
pnie umie
ś
ci
ć
w zasobniku
wej
ś
ciowym.
Najlepsze rezultaty mo
ż
na uzyska
ć
, u
ż
ywaj
ą
c papieru HP Greeting Card.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 20 kart.
Rozdzia
ł
8
42
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices