HP DeskJet D4100 user manual download (Page 43 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 104
Drukowanie na foliach
Wskazówki
Najlepsze efekty daje zastosowanie folii do drukarek atramentowych HP Premium.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 30 folii.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
folie po prawej stronie zasobnika. Strona przeznaczona do zadrukowania
powinna by
ć
skierowana w dó
ł
, a pasek samoprzylepny do góry, w stron
ę
drukarki.
4.
Ostro
ż
nie wsu
ń
arkusze folii do drukarki, a
ż
napotkasz opór, tak aby paski
samoprzylepne nie sklei
ł
y si
ę
ze sob
ą
.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu arkuszy folii.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Z listy rozwijanej
Co chcesz zrobi
ć
?
wybierz opcj
ę
Drukowanie prezentacji
, a
potem okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rodzaj papieru
: odpowiednia folia
Rozmiar papieru
: Odpowiedni rozmiar papieru
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie ulotek
Wskazówki
W trybie rezerwowym nie nale
ż
y drukowa
ć
ulotek bez obramowania. W drukarce
zawsze powinny by
ć
zainstalowane dwie kasety drukuj
ą
ce.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
Nale
ż
y otworzy
ć
plik w programie i okre
ś
li
ć
odpowiedni rozmiar ulotki. Rozmiar ten
musi by
ć
zgodny z rozmiarem papieru, na którym b
ę
dzie drukowana ulotka.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 20 arkuszy papieru do
drukowania ulotek.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
41
Sample
This manual is suitable for devices