HP DeskJet D4100 user manual download (Page 4 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 104
9
Wskazówki dotycz
ą
ce drukowania
...................................................................
48
Klawisze skrótów drukowania
...............................................................................
48
Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym
......................................................
48
Wybieranie rodzaju papieru
..................................................................................
49
Zmiana szybko
ś
ci lub jako
ś
ci druku
.....................................................................
49
Rozdzielczo
ść
druku
.............................................................................................
50
Maksymalna rozdzielczo
ść
...................................................................................
50
Druk w skali szaro
ś
ci
............................................................................................
51
Ustawianie kolejno
ś
ci stron
..................................................................................
51
Ustawianie niestandardowego rozmiaru papieru
.................................................
51
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru
............................................
52
Zmiana rozmiaru dokumentu
................................................................................
52
Podgl
ą
d wydruku
..................................................................................................
53
Drukowanie dwustronne
.......................................................................................
53
Dokumenty dwustronne z opraw
ą
........................................................................
53
10
Oprogramowanie drukarki
.................................................................................
55
Ustawianie urz
ą
dzenia HP Deskjet jako drukarki domy
ś
lnej
................................
55
Ustawianie domy
ś
lnych ustawie
ń
drukowania
.....................................................
55
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.................................................................
56
Opcja pomocy Co to jest?
....................................................................................
57
Okno Poziom atramentu
.......................................................................................
57
Pobieranie aktualizacji oprogramowania drukarki
................................................
57
11
Konserwacja
.......................................................................................................
59
Instalowanie kaset drukuj
ą
cych
............................................................................
59
Wyrównywanie kaset drukuj
ą
cych
........................................................................
62
Automatyczne czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
....................................................
62
Kalibrowanie jako
ś
ci druku
...................................................................................
63
Drukowanie strony testowej
..................................................................................
63
Wy
ś
wietlanie szacunkowego poziomu atramentu
................................................
63
Konserwacja obudowy drukarki
............................................................................
64
Usuwanie atramentu ze skóry i odzie
ż
y
...............................................................
64
R
ę
czne czyszczenie kaset drukuj
ą
cych
...............................................................
64
Konserwacja kaset drukuj
ą
cych
...........................................................................
65
Zestaw narz
ę
dzi drukarki
......................................................................................
67
12
Rozwi
ą
zywanie problemów
...............................................................................
68
Problemy z instalacj
ą
............................................................................................
68
Drukarka nie drukuje
............................................................................................
70
Zaci
ę
cie papieru
...................................................................................................
72
Problemy z papierem
............................................................................................
73
Drukarka jest zablokowana
..................................................................................
74
Problemy z kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
...............................................................................
75
Zdj
ę
cia nie s
ą
drukowane prawid
ł
owo
..................................................................
77
Problemy z przednim portem USB
.......................................................................
79
Jako
ść
druku jest niska
........................................................................................
80
Nieprawid
ł
owe drukowanie dokumentu
................................................................
82
Problemy z dokumentami bez obramowania
.......................................................
83
Oprogramowanie HP Photosmart Express nie zosta
ł
o zainstalowane
................
87
Komunikaty o b
łę
dach
..........................................................................................
87
Kontrolki drukarki
ś
wiec
ą
lub migaj
ą
....................................................................
89
2
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices