HP DeskJet D4100 user manual download (Page 39 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 104
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
, a nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rozmiar
: odpowiedni rozmiar kart
Rodzaj
: odpowiedni rodzaj kart
Jako
ść
druku
:
Normalna
lub
Najlepsza
3.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Uwaga
Je
ś
li zostanie wy
ś
wietlony komunikat o braku papieru, w sekcji
Komunikat o braku papieru
mo
ż
na znale
źć
informacje na temat rozwi
ą
zania tego
problemu.
Drukowanie na kartach Hagaki
(tylko Japonia)
Wskazówki
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 30 kart hagaki
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
karty po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona przeznaczona do
zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
, a krótszy brzeg — do wn
ę
trza
drukarki.
4.
Wsuwaj karty do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu kart.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
, a nast
ę
pnie okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rodzaj
: odpowiedni rodzaj kart Hagaki
Rozmiar
: odpowiedni rozmiar kart hagaki
Jako
ść
druku
:
Normalna
lub
Najlepsza
3.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
37
Sample
This manual is suitable for devices