HP DeskJet D4100 user manual download (Page 37 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 104
5.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
6.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Drukowanie
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Z listy rozwijanej
Co chcesz zrobi
ć
?
wybierz opcj
ę
Drukowanie prezentacji
, a
potem okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia drukowania:
Rodzaj papieru
:
Zwyk
ł
y papier
Rozmiar papieru
: Odpowiedni rozmiar papieru
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Drukowanie na kopertach
Wskazówki
Nale
ż
y unika
ć
stosowania kopert, które maj
ą
:
wyci
ę
cia lub okienka;
grube, nieregularne b
ą
d
ź
zagi
ę
te brzegi;
b
ł
yszcz
ą
ce b
ą
d
ź
wyt
ł
aczane pow
ł
oki;
zagi
ę
cia, zadarcia b
ą
d
ź
inne uszkodzenia.
Mo
ż
na drukowa
ć
na pojedynczej kopercie lub na wielu kopertach.
Przed w
ł
o
ż
eniem kopert do zasobnika nale
ż
y wyrówna
ć
ich brzegi.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 10 kopert.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy, a nast
ę
pnie wyjmij papier z zasobnika wej
ś
ciowego.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Umie
ść
koperty po prawej stronie zasobnika. Strona przeznaczona do
zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
. Skrzyde
ł
ko koperty powinno
znajdowa
ć
si
ę
po lewej stronie.
4.
Wsuwaj koperty do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
35
Sample
This manual is suitable for devices