HP DeskJet D4100 user manual download (Page 33 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 104
Udost
ę
pnianie zdj
ęć
znajomym i rodzinie
W ramach domy
ś
lnej, typowej instalacji oprogramowania drukarki instalowane jest te
ż
oprogramowanie HP Photosmart. Je
ś
li na komputerze zosta
ł
o zainstalowane
oprogramowanie HP Photosmart, w Pomocy programu HP Photosmart mo
ż
na znale
źć
informacje o prostych sposobach wybierania i udost
ę
pniania obrazów za po
ś
rednictwem
wiadomo
ś
ci e-mail bez potrzeby stosowania za
łą
czników w postaci du
ż
ych plików.
Inne projekty fotograficzne
Oprogramowanie HP Photosmart zarz
ą
dza funkcjami urz
ą
dze
ń
HP do przetwarzania
obrazu, takich jak skanery, aparaty fotograficzne, drukarki i urz
ą
dzenia wielofunkcyjne.
W zale
ż
no
ś
ci od tego, jakie urz
ą
dzenia zosta
ł
y zainstalowane i jakie s
ą
ich mo
ż
liwo
ś
ci,
mo
ż
na szybko i
ł
atwo porz
ą
dkowa
ć
, edytowa
ć
i udost
ę
pnia
ć
obrazy cyfrowe.
W ramach domy
ś
lnej, typowej instalacji oprogramowania drukarki instalowane jest te
ż
oprogramowanie HP Photosmart. Oprogramowanie HP Photosmart umo
ż
liwia:
Twórcze edytowanie, porz
ą
dkowanie i udost
ę
pnianie obrazów cyfrowych
drukowanie zdj
ęć
i obrazów cyfrowych,
pobieranie obrazów z aparatu lub karty pami
ę
ci,
przegl
ą
danie obrazów w trybie pokazu slajdów,
edytowanie obrazów,
tworzenie ulotek i stron albumów fotograficznych,
udost
ę
pnianie zdj
ęć
przyjacio
ł
om i rodzinie.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
31
Sample
This manual is suitable for devices