HP DeskJet D4100 user manual download (Page 32 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 104
Aby wydrukowa
ć
poprawione zdj
ę
cia w standardzie Exif Print
1.
Otwórz zdj
ę
cie za pomoc
ą
programu obs
ł
uguj
ą
cego standard Exif Print i
umo
ż
liwiaj
ą
cego edycj
ę
, jak na przyk
ł
ad oprogramowanie HP Photosmart.
2.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
3.
Kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
.
4.
Z listy rozwijanej
Rodzaj
wybierz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego.
5.
Z listy rozwijanej
Jako
ść
druku
wybierz opcj
ę
Normalna
,
Najlepsza
lub
Maksymalna rozdzielczo
ść
.
6.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Oprogramowanie drukarki automatycznie optymalizuje drukowany obraz.
Przechowywanie i u
ż
ywanie papieru fotograficznego
W celu zachowania jako
ś
ci markowego papieru fotograficznego HP nale
ż
y post
ę
powa
ć
wed
ł
ug poni
ż
szej instrukcji.
Przechowywanie
Nieu
ż
ywany papier fotograficzny nale
ż
y przechowywa
ć
w plastikowym opakowaniu.
Opakowany papier fotograficzny nale
ż
y przechowywa
ć
w ch
ł
odnym pomieszczeniu
na p
ł
askiej powierzchni.
Przed przyst
ą
pieniem do drukowania nale
ż
y wyj
ąć
z plastikowego opakowania tylko
tak
ą
ilo
ść
papieru, jaka b
ę
dzie zu
ż
yta podczas drukowania. Po zako
ń
czeniu
drukowania nale
ż
y umie
ś
ci
ć
niewykorzystane arkusze papieru fotograficznego z
powrotem w plastikowym opakowaniu.
Nie nale
ż
y pozostawia
ć
niewykorzystanego papieru fotograficznego w zasobniku
papieru. Papier mo
ż
e zacz
ąć
si
ę
zwija
ć
i marszczy
ć
, co spowoduje obni
ż
enie
jako
ś
ci drukowanych zdj
ęć
.
Obs
ł
uga
Papier fotograficzny zawsze nale
ż
y chwyta
ć
za brzegi. Odciski palców na papierze
mog
ą
spowodowa
ć
pogorszenie jako
ś
ci druku.
Je
ż
eli naro
ż
niki papieru fotograficznego zwijaj
ą
si
ę
o ponad 10 mm (0,4 cala), papier
nale
ż
y sp
ł
aszczy
ć
, wk
ł
adaj
ą
c go do plastikowej torby, a nast
ę
pnie odginaj
ą
c go
delikatnie w stron
ę
przeciwn
ą
do zagi
ę
cia a
ż
do wyprostowania papieru.
Papier fotograficzny u
ż
ywany do drukowania powinien by
ć
p
ł
aski.
Oszcz
ę
dne drukowanie zdj
ęć
W celu zaoszcz
ę
dzenia pieni
ę
dzy i atramentu podczas drukowania zdj
ęć
nale
ż
y
korzysta
ć
z papieru fotograficznego HP Everyday i dla jako
ś
ci druku ustawi
ć
warto
ść
Normalna
.
Papier fotograficzny HP Everyday umo
ż
liwia drukowanie wysokiej jako
ś
ci zdj
ę
cia przy
u
ż
yciu mniejszej ilo
ś
ci atramentu.
Uwaga
Aby uzyska
ć
wy
ż
sz
ą
jako
ść
zdj
ę
cia, nale
ż
y korzysta
ć
z papieru
fotograficznego HP Premium Plus i ustawi
ć
dla jako
ś
ci druku warto
ść
Najlepsza
lub
Maksymalna rozdzielczo
ść
.
Rozdzia
ł
7
30
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices