HP DeskJet D4100 user manual download (Page 31 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 104
4.
Na li
ś
cie rozwijanej
Jako
ść
druku
kliknij opcj
ę
Normalna
lub
Najlepsza
.
Uwaga
Aby uzyska
ć
maksymaln
ą
rozdzielczo
ść
, przejd
ź
do karty
Papier/
Jako
ść
i kliknij na li
ś
cie rozwijanej
Jako
ść
druku
pozycj
ę
Maksymalna
rozdzielczo
ść
.
5.
Z listy rozwijanej
Rodzaj papieru
wybierz odpowiedni rodzaj papieru
fotograficznego.
6.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Zaawansowane ustawienia kolorów
Okno dialogowe
Wi
ę
cej opcji kolorów
s
ł
u
ż
y do ustawiania wygl
ą
du kolorów na
drukowanych zdj
ę
ciach.
Zmiana warto
ś
ci tych ustawie
ń
powoduje,
ż
e kolory na wydruku b
ę
d
ą
ż
ni
ć
si
ę
od
kolorów wy
ś
wietlanych na monitorze komputera.
Okre
ś
lanie zaawansowanych ustawie
ń
kolorów
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Kolor
, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Wi
ę
cej opcji kolorów
.
Zostanie wy
ś
wietlone okno dialogowe Wi
ę
cej opcji kolorów.
3.
Istnieje mo
ż
liwo
ść
regulacji nast
ę
puj
ą
cych ustawie
ń
:
Wybierz
żą
dane ustawienia dla pozycji
Jasno
ść
,
Nasycenie
i
Tonacja
koloru
, aby okre
ś
li
ć
sposób drukowania wszystkich kolorów.
Ustaw suwaki
Turkusowy
,
Karmazynowy
,
Ż
ó
ł
ty
i
Czarny
, aby okre
ś
li
ć
poziom ka
ż
dego koloru u
ż
ywanego podczas drukowania.
Uwaga
Zmiany dokonane podczas regulacji ustawie
ń
kolorów widoczne s
ą
w oknie Podgl
ą
d.
4.
Po okre
ś
leniu ustawie
ń
koloru kliknij przycisk
OK
.
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Exif Print
Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) to mi
ę
dzynarodowy standard
przetwarzania obrazów cyfrowych, który upraszcza obróbk
ę
zdj
ęć
cyfrowych i umo
ż
liwia
popraw
ę
jako
ś
ci drukowanych zdj
ęć
. Je
ś
li zdj
ę
cie pochodzi z aparatu cyfrowego
obs
ł
uguj
ą
cego standard Exif Print, przy u
ż
yciu funkcji Exif Print mo
ż
na przechwyci
ć
informacje dotycz
ą
ce czasu na
ś
wietlania, typu lampy b
ł
yskowej i nasycenia kolorów oraz
zachowa
ć
te dane w pliku obrazu. Oprogramowanie drukarki korzysta z tych informacji
do automatycznego wprowadzania ulepsze
ń
charakterystycznych dla okre
ś
lonego
obrazu, dzi
ę
ki czemu mo
ż
na uzyska
ć
znakomite zdj
ę
cia.
Do drukowania zdj
ęć
w formacie Exif Print wymagane s
ą
nast
ę
puj
ą
ce elementy:
aparat cyfrowy obs
ł
uguj
ą
cy standard Exif Print,
Oprogramowanie fotograficzne obs
ł
uguj
ą
ce standard Exif Print, takie jak
HP Photosmart
oprogramowanie
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
29
Sample
This manual is suitable for devices