HP DeskJet D4100 user manual download (Page 30 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 104
Ostro
ść
: umo
ż
liwia dostosowanie ostro
ś
ci obrazu do w
ł
asnych upodoba
ń
. Kliknij
opcj
ę
Automatycznie
, aby umo
ż
liwi
ć
automatyczne ustawienie poziomu ostro
ś
ci
obrazu przez oprogramowanie drukarki.
Wyg
ł
adzanie
: umo
ż
liwia wyg
ł
adzenie obrazu. Kliknij opcj
ę
Automatycznie
, aby
umo
ż
liwi
ć
automatyczne ustawienie poziomu wyg
ł
adzania obrazu przez
oprogramowanie drukarki.
Otwieranie okna dialogowego fotografii cyfrowej HP Real Life
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Papier/Jako
ść
, a nast
ę
pnie przycisk
Fotografia cyfrowa Real Life
.
Fotograficzna kaseta drukuj
ą
ca
Fotograficzna kaseta drukuj
ą
ca wykorzystywana w po
łą
czeniu z trójkolorow
ą
kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
umo
ż
liwia drukowanie zdj
ęć
pozbawionych efektu ziarnisto
ś
ci. Zapewnia
wyj
ą
tkow
ą
trwa
ł
o
ść
kolorów zdj
ęć
drukowanych na papierze fotograficznym HP Premium
Plus.
Je
ś
li fotograficzna kaseta drukuj
ą
ca nie zosta
ł
a dostarczona razem z drukark
ą
, mo
ż
na
j
ą
zakupi
ć
oddzielnie.
Aby zainstalowa
ć
fotograficzn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
Aby zainstalowa
ć
fotograficzn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
, wyjmij z drukarki czarn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
, a nast
ę
pnie zainstaluj fotograficzn
ą
kaset
ę
drukuj
ą
c
ą
z prawej strony
kosza kaset drukuj
ą
cych.
Uwaga
Informacje na temat sposobu instalowania kasety drukuj
ą
cej mo
ż
na
znale
źć
w sekcji
Instrukcje dotycz
ą
ce instalacji
. Aby zapewni
ć
ochron
ę
kasety
drukuj
ą
cej w czasie, gdy znajduje si
ę
ona poza drukark
ą
, nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie ze
wskazówkami
dotycz
ą
cymi przechowywania.
Aby skorzysta
ć
z fotograficznej kasety drukuj
ą
cej
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
3.
Na li
ś
cie rozwijanej
Co chcesz zrobi
ć
?
kliknij opcj
ę
Drukowanie bez
obramowania na papierze fotograficznym
albo opcj
ę
Drukowanie na papierze
fotograficznym z bia
ł
ym obramowaniem
.
Rozdzia
ł
7
28
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices