HP DeskJet D4100 user manual download (Page 29 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 104
Drukowanie
Uwaga
Je
ś
li u
ż
ywany program umo
ż
liwia drukowanie zdj
ęć
, nale
ż
y zastosowa
ć
si
ę
do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym wypadku nale
ż
y
post
ę
powa
ć
zgodnie z poni
ż
szymi zaleceniami.
1.
Otwórz zdj
ę
cie za pomoc
ą
programu umo
ż
liwiaj
ą
cego edycj
ę
, jak na przyk
ł
ad
oprogramowanie HP Photosmart.
2.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
3.
Kliknij kart
ę
Klawisze skrótów drukowania
.
4.
Na li
ś
cie rozwijanej
Co chcesz zrobi
ć
?
kliknij pozycj
ę
Drukowanie na papierze
fotograficznym z bia
ł
ym obramowaniem
, a potem okre
ś
l nast
ę
puj
ą
ce ustawienia:
Jako
ść
druku
:
Normalna
lub
Najlepsza
Uwaga
Aby uzyska
ć
maksymaln
ą
rozdzielczo
ść
, przejd
ź
do karty
Papier/Jako
ść
i kliknij na li
ś
cie rozwijanej
Jako
ść
druku
pozycj
ę
Maksymalna rozdzielczo
ść
.
Rodzaj papieru
: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego
Rozmiar papieru
: odpowiedni rozmiar papieru fotograficznego
Orientacja
:
Pionowa
lub
Pozioma
5.
Ustaw odpowiedni
ą
warto
ść
parametru
Opcje fotografii cyfrowej HP Real Life
.
6.
Kliknij przycisk
OK
, aby wydrukowa
ć
zdj
ę
cie.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Opcje fotografii cyfrowej HP Real Life
Technologie HP Real Life u
ł
atwiaj
ą
wykonywanie lepszych zdj
ęć
. Funkcje Automatyczne
usuwanie efektu czerwonych oczu czy O
ś
wietlenie adaptacyjne (rozwi
ą
zanie
zapewniaj
ą
ce lepsz
ą
widoczno
ść
elementów znajduj
ą
cych si
ę
w cieniu) to tylko niektóre
z licznych technologii zastosowanych w urz
ą
dzeniu.
Okno dialogowe HP Real Life umo
ż
liwia okre
ś
lenie nast
ę
puj
ą
cych ustawie
ń
:
Automatyczne usuwanie efektu czerwonych oczu
: kliknij opcj
ę
W
łą
czone
, aby
automatycznie usun
ąć
b
ą
d
ź
ograniczy
ć
efekt czerwonych oczu na zdj
ę
ciu.
Rozja
ś
nianie zdj
ęć
: automatyczne poprawianie wyrazisto
ś
ci kolorów i kontrastu
zdj
ę
cia o s
ł
abej jako
ś
ci. Kliknij opcj
ę
Automatycznie
, aby umo
ż
liwi
ć
inteligentne
rozja
ś
nienie zdj
ę
cia przez oprogramowanie drukarki — tylko w tych obszarach,
które wymagaj
ą
korekty.
O
ś
wietlenie adaptacyjne
: umo
ż
liwia dostosowanie na
ś
wietlania w ciemnych
obszarach zdj
ę
cia w celu uwydatnienia szczegó
ł
ów. Kliknij opcj
ę
Automatycznie
,
aby umo
ż
liwi
ć
automatyczne okre
ś
lenie jasno
ś
ci obrazu przez oprogramowanie
drukarki.
SmartFocus
: funkcja umo
ż
liwia poprawienie jako
ś
ci i wyrazisto
ś
ci obrazów o niskiej
rozdzielczo
ś
ci, na przyk
ł
ad zdj
ęć
pobranych z Internetu. Kliknij opcj
ę
W
łą
czone
,
aby umo
ż
liwi
ć
automatyczne wyostrzenie szczegó
ł
ów obrazu przez
oprogramowanie drukarki.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
27
Sample
This manual is suitable for devices