HP DeskJet D4100 user manual download (Page 28 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 104
Otwórz plik w programie takim jak HP Photosmart i okre
ś
l odpowiedni rozmiar
zdj
ę
cia. Rozmiar ten musi by
ć
zgodny z rozmiarem papieru, na którym b
ę
dzie
drukowane zdj
ę
cie.
Upewnij si
ę
,
ż
e u
ż
ywany papier fotograficzny jest p
ł
aski. Informacje na temat
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mo
ż
na znale
źć
w
instrukcjach dotycz
ą
cych przechowywania papieru fotograficznego
.
Nie nale
ż
y przekracza
ć
pojemno
ś
ci zasobnika wej
ś
ciowego: 30 arkuszy papieru
fotograficznego.
Przygotowanie do drukowania
1.
Podnie
ś
zasobnik wyj
ś
ciowy.
2.
Przesu
ń
prowadnic
ę
papieru w lewo do ko
ń
ca.
3.
Upewnij si
ę
,
ż
e u
ż
ywany papier fotograficzny jest p
ł
aski.
4.
Umie
ść
papier fotograficzny po prawej stronie zasobnika wej
ś
ciowego. Strona
przeznaczona do zadrukowania powinna by
ć
skierowana w dó
ł
, a krótszy brzeg —
do wn
ę
trza drukarki.
Uwaga
W przypadku niektórych rozmiarów papier mo
ż
e wystawa
ć
poza
brzeg zasobnika wej
ś
ciowego.
5.
Wsuwaj papier do drukarki, a
ż
napotkasz opór.
6.
Dosu
ń
prowadnic
ę
papieru
ś
ci
ś
le do brzegu papieru.
1
Ma
ł
e zdj
ę
cia
2
Du
ż
e zdj
ę
cia
7.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
Rozdzia
ł
7
26
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices