HP DeskJet D4100 user manual download (Page 25 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 104
7
Drukowanie zdj
ęć
Oprogramowanie drukarki oferuje szereg funkcji u
ł
atwiaj
ą
cych drukowanie zdj
ęć
cyfrowych oraz zwi
ę
kszaj
ą
cych jako
ść
zdj
ęć
.
Uzyskaj informacje na temat drukowania zdj
ęć
Drukowanie
zdj
ę
cia bez obramowania
.
Drukowanie zdj
ę
cia z
obramowaniem
.
Uzyskaj informacje na temat wykonywania innych zada
ń
drukowania zdj
ęć
Drukowanie
zdj
ę
cia bez obramowania
.
Drukowanie zdj
ę
cia z
obramowaniem
.
Retuszowanie zdj
ęć
za pomoc
ą
technologii HP Real Life. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na
znale
źć
w sekcji
Opcje fotografii cyfrowej HP Real Life
.
Korzystanie z
fotograficznej kasety drukuj
ą
cej
w celu uzyskania doskona
ł
ych
kolorów i wyeliminowania efektu ziarnisto
ś
ci
Drukowanie zdj
ęć
w formacie Exif Print
za pomoc
ą
oprogramowania obs
ł
uguj
ą
cego
standard Exif Print.
Zapobieganie zaginaniu papieru fotograficznego poprzez przestrzeganie
wskazówek dotycz
ą
cych przechowywania papieru fotograficznego i obchodzenia
si
ę
z nim
Korzystanie z papieru fotograficznego HP Everyday w celu
zaoszcz
ę
dzenia
pieni
ę
dzy i atramentu
podczas drukowania zdj
ęć
.
Udost
ę
pnianie zdj
ęć
znajomym i rodzinie
.
Uzyskaj informacje na temat tworzenia
innych projektów fotograficznych
.
Drukowanie zdj
ęć
bez obramowania
Funkcja drukowania bez obramowania s
ł
u
ż
y do zadrukowywania okre
ś
lonych rodzajów
papieru do samego brzegu i jest wykorzystywana w szerokim zakresie rozmiarów
papieru — od papieru fotograficznego o rozmiarach 10 x 15 cm (4 x 6 cali) do
niestandardowego rozmiaru fotograficznego 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 cala).
Wskazówki
W celu uzyskania najlepszych wyników nale
ż
y u
ż
y
ć
fotograficznej kasety
drukuj
ą
cej
w po
łą
czeniu z trójkolorow
ą
kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
.
W trybie rezerwowym nie nale
ż
y drukowa
ć
zdj
ęć
bez obramowania. W drukarce
zawsze powinny by
ć
zainstalowane dwie kasety drukuj
ą
ce.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Tryb rezerwowy
.
Otwórz plik w programie takim jak HP Photosmart i zmie
ń
rozmiar zdj
ę
cia. Rozmiar
ten musi by
ć
zgodny z rozmiarem papieru, który zostanie u
ż
yty.
Maksymaln
ą
trwa
ł
o
ść
kolorów zapewnia papier fotograficzny HP Premium Plus.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
23
Sample
This manual is suitable for devices