HP DeskJet D4100 user manual download (Page 24 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 104
Kontrolki przedniego portu USB — informacje
Kontrolki przedniego portu USB informuj
ą
o tym, czy urz
ą
dzenie zosta
ł
o prawid
ł
owo
pod
łą
czone oraz czy trwa przesy
ł
anie zdj
ęć
.
Gdy aparat jest pod
łą
czony prawid
ł
owo,
ś
wieci kontrolka po
łą
czenia. W trakcie
przesy
ł
ania zdj
ęć
kontrolka po
łą
czenia miga na zielono.
Je
ś
li aparat nie zosta
ł
prze
łą
czony w tryb umo
ż
liwiaj
ą
cy przesy
ł
anie zdj
ęć
, miga
kontrolka b
łę
du.
1
Kontrolka po
łą
czenia
2
Kontrolka b
łę
du
Rozdzia
ł
6
22
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices