HP DeskJet D4100 user manual download (Page 23 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 104
Drukowanie zdj
ęć
za po
ś
rednictwem przedniego portu
USB
Uwaga
Aby mo
ż
na by
ł
o drukowa
ć
, korzystaj
ą
c z poni
ż
szych instrukcji, na
komputerze musi by
ć
zainstalowane oprogramowanie HP Photosmart.
Aby drukowa
ć
za po
ś
rednictwem przedniego portu USB
1.
W
ł
ó
ż
do drukarki papier fotograficzny.
Aby uzyska
ć
instrukcje na temat
ł
adowania papieru fotograficznego, kliknij jedn
ą
z
nast
ę
puj
ą
cych opcji:
Drukowanie zdj
ęć
bez obramowania
Drukowanie zdj
ęć
z obramowaniem
2.
Za pomoc
ą
kabla USB pod
łą
cz aparat lub inne urz
ą
dzenie do przedniego portu USB.
Powinna za
ś
wieci
ć
zielona kontrolka po
łą
czenia. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Kontrolki przedniego portu USB — informacje
.
3.
W
łą
cz aparat lub inne urz
ą
dzenie, a nast
ę
pnie ustaw w nim tryb umo
ż
liwiaj
ą
cy
przesy
ł
anie zdj
ęć
.
Je
ś
li nie wiesz jak ustawi
ć
w aparacie lub w innym urz
ą
dzeniu tryb umo
ż
liwiaj
ą
cy
przesy
ł
anie zdj
ęć
, poszukaj stosownych informacji w instrukcji obs
ł
ugi aparatu lub
urz
ą
dzenia.
4.
Uruchom oprogramowanie HP Photosmart.
Je
ś
li do przedniego portu USB zosta
ł
pod
łą
czony cyfrowy aparat HP,
oprogramowanie HP Photosmart zostanie uruchomione automatycznie.
W przypadku pod
łą
czenia aparatu innej firmy lub innego urz
ą
dzenia naci
ś
nij
przycisk Photosmart Express na drukarce.
5.
Przed rozpocz
ę
ciem drukowania nale
ż
y przenie
ść
zdj
ę
cia na dysk twardy
komputera. Wykonaj jedn
ą
z nast
ę
puj
ą
cych czynno
ś
ci:
Je
ś
li zdj
ę
cia s
ą
wy
ś
wietlane w górnej cz
ęś
ci okna dialogowego
oprogramowania HP Photosmart, kliknij przycisk
Zapisz
i post
ę
puj zgodnie z
instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie.
Je
ś
li zdj
ę
cia nie s
ą
wy
ś
wietlane w górnej cz
ęś
ci okna dialogowego
oprogramowania HP Photosmart, kliknij przycisk
Przegl
ą
daj zdj
ę
cia
. Post
ę
puj
zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie, aby znale
źć
zdj
ę
cia. Kliknij
przycisk
Zapisz
i post
ę
puj zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie.
Po przes
ł
aniu plików zostanie wy
ś
wietlone okno dialogowe oprogramowania
HP Photosmart.
6.
Kliknij przycisk
Drukuj
i post
ę
puj zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie.
Wi
ę
cej informacji na temat korzystania z oprogramowania HP Photosmart mo
ż
na
znale
źć
w sekcji Pomoc oprogramowania HP Photosmart.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
21
Sample
This manual is suitable for devices