HP DeskJet D4100 user manual download (Page 21 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 104
5
Drukowanie przy u
ż
yciu
przycisku Photosmart Express
Przycisk Photosmart Express s
ł
u
ż
y do szybkiego drukowania zdj
ęć
.
Przycisk Photosmart Express — informacje
Oprogramowanie HP Photosmart Express — informacje
Przycisk Photosmart Express — informacje
Przycisk Photosmart Express znajduje si
ę
na przednim panelu drukarki. Po naci
ś
ni
ę
ciu
przycisku na komputerze jest uruchamiane oprogramowanie HP Photosmart Express.
Oprogramowanie HP Photosmart Express umo
ż
liwia szybkie i
ł
atwe wykonywanie
odbitek zdj
ęć
lub ich zakup przez Internet. Udost
ę
pnia ono równie
ż
inne podstawowe
funkcje oprogramowania graficznego HP, takie jak zapisywanie, przegl
ą
danie oraz
udost
ę
pnianie zdj
ęć
.
1
Przycisk Photosmart Express
Oprogramowanie HP Photosmart Express — informacje
Oprogramowanie HP Photosmart Express umo
ż
liwia szybkie i
ł
atwe wykonywanie
odbitek zdj
ęć
lub ich zakup przez Internet. Udost
ę
pnia ono równie
ż
inne podstawowe
funkcje oprogramowania graficznego HP, takie jak zapisywanie, przegl
ą
danie oraz
udost
ę
pnianie zdj
ęć
.
Uwaga
Je
ś
li oprogramowanie HP Photosmart Express nie jest zainstalowane
na komputerze, po naci
ś
ni
ę
ciu przycisku Photosmart Express zostanie
wy
ś
wietlony komunikat. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Oprogramowanie HP Photosmart Express nie zosta
ł
o zainstalowane
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
19
Sample
This manual is suitable for devices