HP DeskJet D4100 user manual download (Page 2 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 104
© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
O
ś
wiadczenia firmy Hewlett-
Packard
Informacje zawarte w tym dokumencie
mog
ą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wszelkie prawa zastrze
ż
one.
Reprodukcja, adaptacja lub
t
ł
umaczenie tego podr
ę
cznika nie jest
dozwolone bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Hewlett-Packard, z
wyj
ą
tkiem przypadków dozwolonych w
ramach praw autorskich.
Jedyne gwarancje, jakich firma HP
udziela na produkty i us
ł
ugi, s
ą
okre
ś
lone w o
ś
wiadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z
takimi produktami i us
ł
ugami.
Ż
adne
informacje zawarte w niniejszym
dokumencie nie mog
ą
by
ć
rozumiane
jako zawieraj
ą
ce dodatkowe
gwarancje. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialno
ś
ci za b
łę
dy techniczne
lub redakcyjne oraz braki wyst
ę
puj
ą
ce
w tym dokumencie.
Znaki towarowe
Microsoft, MS, MS-DOS i Windows s
ą
zastrze
ż
onymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation.
TrueType jest zastrze
ż
onym w Stanach
Zjednoczonych znakiem towarowym
firmy Apple Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB i Acrobat s
ą
znakami towarowymi firmy Adobe
Systems Incorporated.
Nazewnictwo i stosowane
formy
W niniejszym podr
ę
czniku u
ż
ytkownika
przyj
ę
to przedstawione poni
ż
ej terminy
i formy nazewnicze.
Terminy
Drukarka HP Deskjet mo
ż
e by
ć
równie
ż
okre
ś
lana jako
HP Deskjet
,
drukarka
HP
oraz
drukarka
.
Uwagi i ostrze
ż
enia
Symbol
Przestroga
wskazuje na
niebezpiecze
ń
stwo uszkodzenia
drukarki HP Deskjet lub innego
urz
ą
dzenia. Na przyk
ł
ad:
Przestroga
Nie nale
ż
y
dotyka
ć
dysz atramentowych
kasety drukuj
ą
cej ani
miedzianych styków.
Dotykanie tych cz
ęś
ci mo
ż
e
spowodowa
ć
zatkanie dyszy,
problemy z atramentem lub
wadliwe po
łą
czenie
elektryczne.
Symbol
Ostrze
ż
enie
wskazuje na
niebezpiecze
ń
stwo wyrz
ą
dzenia
krzywdy sobie lub innym osobom. Na
przyk
ł
ad:
Ostrze
ż
enie
Kasety
drukuj
ą
ce, zarówno nowe, jak
i zu
ż
yte, nale
ż
y
przechowywa
ć
w miejscu
niedost
ę
pnym dla dzieci.
U
ł
atwienia dost
ę
pu
Drukarka HP zosta
ł
a zaprojektowana
pod k
ą
tem u
ł
atwienia jej obs
ł
ugi przez
osoby niepe
ł
nosprawne.
Zaburzenia wzroku
Osoby z wadami wzroku lub
niedowidz
ą
ce mog
ą
korzysta
ć
z
oprogramowania drukarki za pomoc
ą
funkcji i opcji u
ł
atwie
ń
dost
ę
pu systemu
Windows. Oprogramowanie obs
ł
uguje
tak
ż
e najbardziej przydatne
rozwi
ą
zania pomocnicze, m.in. czytniki
ekranu, czytniki tekstu zapisanego w
alfabecie Braille'a i aplikacje
zamieniaj
ą
ce g
ł
os na tekst. Z my
ś
l
ą
o
daltonistach kolorowe przyciski i
zak
ł
adki w oprogramowaniu i na
drukarce HP zaopatrzono w proste
opisy lub symbole sugeruj
ą
ce ich
przeznaczenie.
Zaburzenia ruchu
U
ż
ytkownicy z upo
ś
ledzeniem funkcji
motorycznych mog
ą
uaktywnia
ć
funkcje oprogramowania drukarki za
pomoc
ą
polece
ń
wydawanych z
klawiatury. Oprogramowanie obs
ł
uguje
tak
ż
e takie opcje u
ł
atwie
ń
dost
ę
pu
systemu Windows, jak KlawiszeTrwa
ł
e,
KlawiszePrze
łą
czaj
ą
ce, KlawiszeFiltru
i KlawiszeMyszy. Prowadnicami i
podajnikami papieru, przyciskami i
drzwiczkami drukarki mog
ą
manipulowa
ć
tak
ż
e osoby o
ograniczonej sile lub zasi
ę
gu.
Pomoc techniczna
Wi
ę
cej informacji o u
ł
atwieniach
dost
ę
pu dla tego produktu oraz
dzia
ł
aniach firmy HP na rzecz
u
ł
atwienia korzystania z produktów
przez osoby niepe
ł
nosprawne mo
ż
na
uzyska
ć
w witrynie internetowej firmy
HP pod nast
ę
puj
ą
cym
adresem:
www.hp.com/accessibility
.
Sample
This manual is suitable for devices