HP DeskJet D4100 user manual download (Page 19 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 104
Uwaga
Gdy drukarka dzia
ł
a w trybie rezerwowym, na ekranie jest wy
ś
wietlany
komunikat. Je
ś
li komunikat jest wy
ś
wietlany, gdy w drukarce s
ą
zainstalowane
dwie kasety drukuj
ą
ce, nale
ż
y sprawdzi
ć
, czy z obu kaset zosta
ł
a usuni
ę
ta
plastikowa ta
ś
ma ochronna. Gdy styki kasety drukuj
ą
cej s
ą
zakryte plastikow
ą
ta
ś
m
ą
ochronn
ą
, drukarka nie mo
ż
e wykry
ć
, czy kaseta jest zainstalowana.
Wi
ę
cej informacji na temat trybu rezerwowego mo
ż
na znale
źć
w nast
ę
puj
ą
cych
tematach:
Drukowanie w trybie rezerwowym
Ko
ń
czenie pracy w trybie rezerwowym
Drukowanie w trybie rezerwowym
Drukowanie w trybie rezerwowym powoduje spowolnienie pracy drukarki oraz
pogorszenie jako
ś
ci wydruków.
Zainstalowana kaseta
drukuj
ą
ca
Efekt na wydruku
Czarna kaseta
drukuj
ą
ca
Kolory s
ą
drukowane w skali szaro
ś
ci.
Trójkolorowa kaseta
drukuj
ą
ca
Kolory s
ą
drukowane, ale kolor czarny nie jest w
rzeczywisto
ś
ci czarny, tylko szary.
Fotograficzna kaseta
drukuj
ą
ca
Kolory s
ą
drukowane w skali szaro
ś
ci.
Uwaga
Firma HP nie zaleca korzystania w trybie rezerwowym z fotograficznej
kasety drukuj
ą
cej.
Ko
ń
czenie pracy w trybie rezerwowym
Aby zako
ń
czy
ć
prac
ę
w trybie rezerwowym, nale
ż
y zainstalowa
ć
w drukarce dwie kasety
drukuj
ą
ce.
Informacje na temat sposobu instalowania kasety drukuj
ą
cej mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Instrukcje dotycz
ą
ce instalacji
.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
17
Sample
This manual is suitable for devices