HP DeskJet D4100 user manual download (Page 14 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 104
Uwaga
Przedni port USB umo
ż
liwia równie
ż
pobieranie zdj
ęć
z zewn
ę
trznych
czytników kart pami
ę
ci, pami
ę
ci flash USB i innych urz
ą
dze
ń
USB.
Zasobniki papieru
Aby uzyska
ć
informacje na temat zasobników papieru, nale
ż
y wybra
ć
jeden z poni
ż
szych
tematów.
Rozk
ł
adanie zasobników papieru
Zasobnik wej
ś
ciowy
Prowadnica papieru
Zasobnik wyj
ś
ciowy
Sk
ł
adanie zasobników papieru
Rozk
ł
adanie zasobników papieru
Aby roz
ł
o
ż
y
ć
zasobniki papieru
1.
Opu
ść
zasobnik wej
ś
ciowy.
2.
Opu
ść
zasobnik wyj
ś
ciowy.
3.
Wyci
ą
gnij przed
ł
u
ż
enie zasobnika wyj
ś
ciowego.
Rozdzia
ł
3
12
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices