HP DeskJet D4100 user manual download (Page 104 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 104
R
Real Life, technologie
27
regulatory notices
FCC statement
98
notice to users in Japan
(VCCI)
99
notice to users in Korea
99
rodzaj papieru, wybieranie
49
rozdzielczo
ść
, maksymalna
50
rozdzielczo
ść
druku
50
rozwi
ą
zywanie problemów
atrament si
ę
rozmazuje
85
brakuje fragmentów
dokumentu lub s
ą
one
drukowane w
niew
ł
a
ś
ciwym miejscu
82
dokument drukuje si
ę
powoli
91
dokument nie uwzgl
ę
dnia
nowych ustawie
ń
drukowania
82
drukarka
68
drukarka jest
zablokowana
74
drukarka nie drukuje
70
drukarka nie pobiera
papieru
73
drukarka zwraca papier
73
drukowanie kilku stron
naraz
74
komunikat o braku
papieru
73
komunikat o problemie z
kaset
ą
drukuj
ą
c
ą
76
kontrolka wznawiania
miga
90
kontrolka zasilania miga
90
koperta jest drukowana
uko
ś
nie
82
migaj
ą
wszystkie
kontrolki
91
na zdj
ę
ciu s
ą
widoczne
poziome linie
78, 84
nazwa drukarki nie jest
wy
ś
wietlana
69
niepo
żą
dane obramowanie
na zdj
ę
ciu
86
nieprawid
ł
owo
wydrukowany
dokument
82
niew
ł
a
ś
ciwa kaseta
drukuj
ą
ca
75
niew
ł
a
ś
ciwe wzajemne
po
ł
o
ż
enie tekstu i
obrazów
82
niska jako
ść
druku
80
obraz jest drukowany pod
k
ą
tem
84
problemy z drukowaniem
bez obramowania
83
problemy z drukowaniem
zdj
ęć
77
problemy z przednim portem
USB
79
program instalacyjny
zatrzymuje si
ę
68
smugi i brakuj
ą
ce linie
80
smugi na zdj
ę
ciu
83
wskazówki dotycz
ą
ce
drukowania bez
obramowania
83
wydruk jest wyblak
ł
y
81
zaci
ę
cie papieru
72
rozwi
ą
zywanie problemów z
drukark
ą
68
S
strona testowa, drukowanie
63
szacunkowy poziom
atramentu
63
szybko
ść
druku
49
Ś
ś
rodowisko
Program ochrony
ś
rodowiska
96
T
tonacja koloru
29
tryb rezerwowy
16
U
udost
ę
pnianie zdj
ęć
znajomym i
rodzinie
31
u
ł
atwienia dost
ę
pu
2
urz
ą
dzenie drukuje na kilku
arkuszach naraz
74
USB
kabel
95
pod
łą
czanie drukarki
18
ustawienia
56
ustawienia drukowania
domy
ś
lne ustawienia
55
zaawansowane ustawienia
kolorów
29
zmiana
56
usuwanie atramentu ze skóry i
odzie
ż
y
64
W
w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
56
wskazówki dotycz
ą
ce
drukowania
48
wyrównywanie kaset
drukuj
ą
cych
62
Z
zaci
ę
cie papieru
72
zasobniki papieru
rozk
ł
adanie zasobników
papieru
12
sk
ł
adanie zasobników
papieru
14
zasobnik wej
ś
ciowy
13
zasobnik wyj
ś
ciowy
13
zasobnik wej
ś
ciowy
13
zasobnik wyj
ś
ciowy
13
zdj
ę
cia
cyfrowe
27
inne projekty
31
nie s
ą
drukowane
prawid
ł
owo
77
udost
ę
pnianie
31
udost
ę
pnianie w
Internecie
31
zdj
ę
cia cyfrowe
27
zestaw narz
ę
dzi
67
zestaw narz
ę
dzi drukarki
67
zg
ł
aszanie problemu
93
zmiana rozmiaru
dokumentów
52
102
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices