HP DeskJet D4100 user manual download (Page 103 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 103 of 104
drukowanie ulotek
41
drukowanie wiadomo
ś
ci e-
mail
32
drukowanie w jako
ś
ci zwyk
ł
ej
49
drukowanie w trybie szybkim/
ekonomicznym
48
drukowanie zdj
ęć
oszcz
ę
dzanie
30
zdj
ę
cia bez obramowania
23
zdj
ę
cia z obramowaniem
25
dupleks
53
E
elementy drukarki
8
Energy Star
97
Exif Print
29
F
FCC statement
98
federalny program zarz
ą
dzania
energi
ą
98
fotograficzna kaseta
drukuj
ą
ca
28
I
inne projekty fotograficzne
31
instalacja
program zatrzymuje si
ę
68
instalowanie kaset
drukuj
ą
cych
59
J
jako
ść
druku
drukowane s
ą
puste
strony
81
kalibrowanie
63
jasno
ść
29
K
kalibrowanie jako
ś
ci druku
63
kasety drukuj
ą
ce
czyszczenie
automatyczne
62
czyszczenie r
ę
czne
64
fotograficzna kaseta
drukuj
ą
ca
28
informacje o zamawianiu
63
instalowanie
59
komunikat o problemie
76
konserwacja
65
nieprawid
ł
owo
zainstalowane
76
numery katalogowe
59
uszkodzone
76
u
ż
ywane w drukarce
15
wyrównywanie
62
Klawisze skrótów drukowania,
karta
48
kolejka wydruku, czyszczenie
71
kolejno
ść
stron, ustawianie
51
komunikat Nieznane
urz
ą
dzenie
69
komunikaty o b
łę
dach
b
łę
dy kaset drukuj
ą
cych
87
inne b
łę
dy
88
komunikat o braku
papieru
73
konserwacja
drukarka
59
kasety drukuj
ą
ce
65
obudowa drukarki
64
konserwacja drukarki
59
kontakt telefoniczny z dzia
ł
em
pomocy technicznej HP
93
kontrolki
kontrolka wznawiania
10
kontrolka wznawiania
miga
90
Kontrolka zasilania
9
kontrolka zasilania miga
90
migaj
ą
wszystkie
kontrolki
91
przedni port USB
11
kontrolki drukarki migaj
ą
89
L
LED indicator statement
99
M
maksymalna rozdzielczo
ść
50
N
nasycenie
29
nazewnictwo i stosowane
formy
2
nazwa drukarki nie jest
wy
ś
wietlana
69
niestandardowy rozmiar
papieru
51
niew
ł
a
ś
ciwa kaseta
drukuj
ą
ca
75
niski poziom atramentu
63
O
odcienie szaro
ś
ci,
drukowanie
51
odzysk
kasety z atramentem
97
okres obs
ł
ugi telefonicznej
okres obs
ł
ugi
93
oprogramowanie drukarki
pobieranie aktualizacji
57
oprogramowanie
HP Photosmart
pobieranie
58
o
ś
wiadczenia firmy Hewlett-
Packard
2
P
papier fotograficzny,
przechowywanie i
u
ż
ywanie
30
Photosmart Express,
przycisk
19
pobór mocy
97, 98
podgl
ą
d wydruku
53
po up
ł
ywie okresu obs
ł
ugi
94
Poziom atramentu, okno
57
problemy z drukowaniem zdj
ęć
fragment zdj
ę
cia jest
wyblak
ł
y
78, 85
kolory s
ą
nieprawid
ł
owe
77
sprawdzanie ustawie
ń
drukowania
77
projekty fotograficzne
31
prowadnica papieru
13
przedni port USB
drukowanie
21
informacje
20
kontrolki
11, 22
problemy
79
przyciski
Anuluj drukowanie,
przycisk
10
Przycisk Photosmart
Express
11
przycisk wznawiania
10
Przycisk zasilania
9
Indeks
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
101
Sample
This manual is suitable for devices