HP DeskJet D1330 user manual download (Page 2 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 84
© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
A Hewlett-Packard
megjegyzései
A jelen dokumentumban szerepl
ő
információk minden el
ő
zetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.
Minden jog fenntartva. Jelen
dokumentum sokszorosítása,
átdolgozása vagy más nyelvekre való
lefordítása a Hewlett-Packard el
ő
zetes,
írásos engedélye nélkül tilos, kivéve a
szerz
ő
i jogi törvényekben
megengedetteket.
A HP-termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített jótállás érvényes. A jelen
tájékoztatóban foglaltak nem
értelmezhet
ő
k az abban foglaltakon
kívül vállalt jótállásnak. A HP nem vállal
felel
ő
sséget a jelen dokumentumban
el
ő
forduló technikai és szerkesztési
hibákért vagy hiányosságokért.
Védjegyek
A Microsoft, az MS, az MS-DOS és a
Windows a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei.
A TrueType az Apple Computer, Inc.
cég Amerikai Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.
Az Adobe, az AdobeRGB és az Acrobat
az Adobe Systems Incorporated cég
védjegyei.
Kifejezések és jelölések
Az alábbi kifejezések és jelölések
szerepelnek ebben a felhasználói
kézikönyvben.
Kifejezések
A HP Deskjet nyomtatóra helyenként
a
HP nyomtató
vagy
HP nyomtató
vagy
nyomtató
kifejezésekkel
hivatkozunk.
Figyelmeztetések
A
Vigyázat
jelzés a HP Deskjet
nyomtató vagy más berendezés
károsodásának lehet
ő
ségére
figyelmezteti. Például:
Vigyázat!
Ne érintse meg a
nyomtatópatron tintafúvókáit
és réz érintkez
ő
it. Érintésük
tintahibákat, beszáradást és
rossz érintkezést okozhat.
A
Figyelem
jelzi, hogy sérülést okozhat
magának vagy másoknak. Például:
Figyelem!
Tartsa mind az
új, mind a használt
nyomtatópatronokat
gyermekek számára
hozzáférhetetlen helyen.
Kisegít
ő
lehet
ő
ségek
A HP nyomtató számos olyan
szolgáltatást kínál, amely segítségével
az érzékszervi megbetegedésekben
szenved
ő
k és a mozgáskorlátozottak is
használhatják.
Csökkentlátók
A nyomtató szoftverét csökkentlátók is
használhatják a Windows kisegít
ő
lehet
ő
ségei és funkciói segítségével. A
szoftver támogatja a kisegít
ő
eszközöket is, pl. szövegolvasó,
Braille-olvasó és diktafon
alkalmazások. Színtéveszt
ő
k számára
a szoftver által használt és a HP
nyomtatón található színes gombok és
címkék a funkciót jelz
ő
egyszer
ű
szöveggel vagy ikonokkal vannak
ellátva.
Mozgáskorlátozottak
Mozgáskorlátozott felhasználók a
nyomtatószoftver funkcióit
billenty
ű
paranccsal is elindíthatják. A
szoftver támogatja a Windows kisegít
ő
lehet
ő
ségeit, pl. Beragadt gomb,
Váltógomb, Sz
ű
r
ő
gomb és Egérgomb.
A nyomtató ajtajait, gombjait,
papírtálcáit és papírvezet
ő
it korlátozott
er
ő
vel és mozgástérrel rendelkez
ő
felhasználók is m
ű
ködtetni tudják.
Támogatás
A termék kisegít
ő
lehet
ő
ségeinek és a
HP-nek a termékek
hozzáférhet
ő
ségével kapcsolatos
elkötelezettségének további
részleteiért tekintse meg a HP
weboldalát:
www.hp.com/accessibility
.
Sample