HP DeskJet 9300 user manual download (Page 54 of 57)

Languages: Dutch
Pages:57
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 57
NLWW
Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard
Geldigheid van beperkte garantie
1
Hewlett-Packard verstrekt aan de eindgebruiker de garantie
dat bovengenoemde producten van HP vrij zijn van materiaal-
en fabricagefouten gedurende bovengenoemde periode die
begint op de dag van aankoop door de klant.
2
Wat softwareproducten betreft, geldt de beperkte garantie van
HP uitsluitend voor niet-uitvoerbare programmeerinstructies.
HP garandeert niet dat de werking van een product
ononderbroken of vrij van fouten is.
3
De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die
zich voordoen als resultaat van normaal gebruik van het
product en is niet van toepassing bij andere problemen, met
inbegrip van defecten die het resultaat zijn van:
a
verkeerd of ondeskundig onderhoud of aanpassing;
b
software, informatiedragers, onderdelen of benodigdheden
die niet door HP worden geleverd of ondersteund;
c
gebruik dat niet in overeenstemming is met de specificaties
van het product;
d
niet-toegestane modificaties of misbruik.
4
Wat printerproducten van HP betreft, heeft het gebruik van
een niet door HP vervaardigde of een nagevulde inktpatroon
geen invloed op de garantie aan de klant of op eventuele
ondersteuningscontracten van HP met de klant. Als defecten
of beschadigingen van de printer echter aan het gebruik van
een niet door HP vervaardigde of een nagevulde inktpatroon
kunnen worden toegeschreven, zal HP de gebruikelijke
arbeidsuren en materiaalkosten voor het repareren van het
betreffende defect of de betreffende beschadiging van de
printer in rekening brengen.
5
Als HP tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt
gebracht van een defect van een product dat onder de
garantie van HP valt, wordt het defecte product door HP ofwel
gerepareerd ofwel vervangen naar goeddunken van HP.
6
Als een defect product dat onder de garantie van HP valt, niet
door HP gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de
aankoopprijs voor het defecte product terugbetalen binnen
een redelijke termijn nadat HP op de hoogte is gebracht van
het defect.
7
HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling
zo lang de klant het defecte product niet aan HP heeft
geretourneerd.
8
Een vervangingsproduct mag nieuw of bijna nieuw zijn op
voorwaarde dat het ten minste dezelfde functionaliteit bezit als
het product dat vervangen wordt.
9
Producten van HP kunnen gereviseerde onderdelen,
componenten of materialen bevatten, waarvan de prestaties
gelijkwaardig zijn aan die van nieuwe producten.
10
De beperkte garantieverklaring van HP is geldig in alle landen
of regio's waar het product van HP waarop deze garantie
betrekking heeft, door HP wordt gedistribueerd. Contracten
voor extra garantieservice, zoals service op de locatie van de
klant, zijn verkrijgbaar bij ieder erkend HP servicekantoor in
landen of regio's waar het product door HP of een erkende
importeur wordt gedistribueerd.
Beperking van garantie
IN ZOVERRE DOOR DE PLAATSELIJKE WET IS
TOEGESTAAN, VERSTREKKEN NOCH HP, NOCH DERDE
LEVERANCIERS ENIGE ANDERE GARANTIE OF
VOORWAARDE, HETZIJ UITDRUKKELIJKE OF
STILZWIJGENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN
VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
Beperking van aansprakelijkheid
1
In zoverre door de plaatselijke wet is toegestaan, zijn de
rechtsmiddelen in deze garantieverklaring het enige en
exclusieve verhaal van de klant.
2
IN ZOVERRE DOOR DE PLAATSELIJKE WET IS
TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN DE SPECIFIEKE
VERPLICHTINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ZIJN
HP EN DERDE LEVERANCIERS ONDER GEEN BEDING
AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE
EN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ZIJ HET
OP BASIS VAN CONTRACT, BENADELING OF ENIG
ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN OF HP AL DAN NIET
VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP
DE HOOGTE IS.
Plaatselijke wet
1
Deze garantieverklaring biedt de klant specifieke juridische
rechten. De klant kan over andere rechten beschikken die in
de VS van staat tot staat, in Canada van provincie tot provincie
en elders van land tot land of regio tot regio kunnen
verschillen.
HP Product
Duur van beperkte garantie
Software
90 dagen
Accessoires
90 dagen
Inktpatronen
90 dagen
Printerrandapparatuur (zie details hieronder)
1 jaar
Sample
This manual is suitable for devices