HP DeskJet 9300 user manual download (Page 51 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 53
FIWW
Hewlett-Packardin rajoitettu takuu
Rajoitetun takuun laajuus
1
Hewlett-Packard takaa loppukäyttäjälle, että yllä mainituissa
HP:n tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta
johtuvia vikoja yllä mainittuna takuuaikana, joka alkaa tuotteen
ostopäivästä lukien.
2
Ohjelmistotuotteille HP:n rajoitettu takuu koskee ainoastaan
ohjelmointikomentojen suorittamista. HP ei takaa tuotteiden
keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa.
3
HP:n rajoitettu takuu kattaa vain viat, jotka aiheutuvat tuotteen
normaalista käytöstä, eikä se kata seuraavista syistä johtuvia
ongelmia:
a
virheellinen huolto tai tuotemuutokset;
b
muiden kuin HP:n toimittamien ohjelmistojen, materiaalien,
osien tai tarvikkeiden käyttö;
c
tuotteen käyttö sen käyttöympäristön määritysten
vastaisesti; tai
d
luvattomat tuotemuutokset tai virheellinen käyttö.
4
Muiden kuin HP:n valmistamien mustekasettien tai täytettyjen
mustekasettien käyttö ei vaikuta HP:n kirjoitintuotteiden
kohdalla asiakkaalle annettuun takuuseen tai mihinkään HP:n
ja asiakkaan väliseen tukisopimukseen. Jos kirjoittimen häiriö
tai vika johtuu muun kuin HP:n valmistamasta tai täytetystä
mustekasetista, HP veloittaa normaalin aika- ja
materiaaliveloituksen tämän nimenomaisen häiriön tai vian
korjaamisesta.
5
Jos HP saa takuuaikana ilmoituksen takuun alaisessa
tuotteessa olevasta viasta, HP joko korjaa tai vaihtaa tuotteen
uuteen harkintansa mukaisesti.
6
Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan viallista HP:n
takuun alaista tuotetta uuteen, HP hyvittää kohtuullisen ajan
kuluessa vikailmoituksesta tuotteen ostohinnan asiakkaalle.
7
HP:lla ei ole minkäänlaista vastuuta korjata, vaihtaa tai
hyvittää tuotetta ennen kuin asiakas palauttaa viallisen
tuotteen HP:lle.
8
Vaihtotuote voi olla uusi tai uudenveroinen, kunhan sen
ominaisuudet ovat ainakin vaihdettavan tuotteen tasoisia.
9
HP:n tuotteet voivat sisältää uudistettuja osia, komponentteja
tai materiaaleja, jotka ovat suorituskyvyltään uudenveroisia.
10
HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa ja kaikilla
alueilla, joissa HP myy takuunalaista HP:n tuotetta.
Lisätakuupalvelusopimuksia, kuten asiakkaan toimipaikassa
tapahtuva huoltosopimus, on saatavana valtuutetulta HP:n
huoltokeskukselta maissa ja alueilla, joissa tuotetta myy HP tai
valtuutettu maahantuoja.
Takuusopimuksen rajoitukset
PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI
SEN KOLMANTENA OSAPUOLENA OLEVAT TOIMITTAJAT
EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA MUITA ILMAISTUJA TAI
OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA
MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA
TAI SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN
TARKOITUKSEEN.
Vastuunrajoitukset
1
Paikallisten lakien sallimissa rajoissa tämän takuuilmoituksen
sisältämät korvausvaatimukset ovat asiakkaan ainoat ja
yksinomaiset korvausvaatimukset.
2
PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, YLLÄ
MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA, HP TAI SEN
KOLMANTENA OSAPUOLENA OLEVAT TOIMITTAJAT
EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA
SUORANAISISTA, VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ,
SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA,
PERUSTUIVATPA NE SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN
TAI MUUHUN LAKITEORIAAN JA VAIKKA HP:LLE OLISI
ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA.
Paikallinen laki
1
Tämä takuuilmoitus antaa asiakkaalle tietyt lailliset oikeudet.
Asiakkaalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat
osavaltioittain Yhdysvalloissa, provinsseittain Kanadassa ja
maittain tai alueittain muualla maailmassa.
2
Jos tämä takuuilmoitus ei vastaa paikallista lakia, tätä
takuuilmoitusta muutetaan paikallisen lain mukaiseksi.
Joidenkin maiden tai alueiden lainsäädäntö ei hyväksy
satunnaisia tai välillisiä vahinkoja koskevia rajoituksia tai
poikkeuksia, joten yllä mainittu rajoitus tai poikkeus ei saata
koskea asiakasta. Esimerkiksi jotkut Yhdysvaltain osavaltiot
samoin kuin jotkut Yhdysvaltain ulkopuoliset hallitukset
(ml. Kanadan provinssit) voivat:
a
kieltää tämän takuuilmoituksen asiakkaan
oikeuksia koskevat rajoitukset ja poikkeukset
(esim. Iso-Britanniassa);
b
mahdollisuutta toteuttaa tällaisia poikkeuksia tai rajoituksia;
tai
c
antaa asiakkaalle muita takuuoikeuksia, määrittää
oletettujen takuiden kestoaika, josta valmistaja ei voi saada
vapautusta, tai kieltää oletettujen takuiden kestoon liittyvät
rajoitukset.
3
KOSKIEN VÄHITTÄISMYYNTIÄ AUSTRALIASSA JA
UUDESSA-SEELANNISSA: TÄSSÄ
TAKUUILMOITUKSESSA OLEVAT EHDOT EIVÄT SULJE
POIS, RAJOITA TAI MUUTA, PAITSI LAIN SALLIMISSA
PUITTEISSA, LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, JOTKA
KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIÄ ASIAKKAALLE,
VAAN OVAT NIIDEN LISÄNÄ.
HP-tuote
Rajoitetun takuun voimassaoloaika
Ohjelmisto
90 päivää
Lisävarusteet
90 päivää
Mustekasetit
90 päivää
Tulostimen oheislaitteisto (katso tarkempia tietoja alta)
1 vuosi
Sample
This manual is suitable for devices