HP DeskJet 9300 user manual download (Page 40 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 53
5-11
FIWW
Verkkotulostusongelma
Tämä osa sisältää vianmääritysohjeita, joiden avulla voidaan selvittää jaetulla kirjoittimella
tulostettaessa ilmeneviä ongelmia.
Tarkista seuraavat:
±
Varmista, että kirjoitin on päällä ja että yläsuojakansi on suljettu.
±
Varmista, että takaosassa olevan paneelin nuppi on lukitussa asennossa.
±
Varmista, että mustekasetit on asennettu kunnolla (lisätietoja on kohdassa
“Mustekasettien vaihtaminen”
) ja että tulostusmateriaali on ladattu kirjoittimeen oikein
(lisätietoja on kohdassa
“paperin lisääminen”
).
±
Varmista, että verkkokaapeli ja kirjoitinkaapeli on asennettu paikoilleen asianmukaisesti.
±
Mikäli
J
ATKA
-painike vilkkuu, paina painiketta ja odota muutaman sekunnin ajan,
että tulostus käynnistyy.
±
Jos tulostus ei jatku, tarkista mahdolliset paperitukokset avaamalla kirjoittimen
yläsuojakansi. Lisätietoja paperitukoksien poistosta on kohdassa
“Paperi juuttuu
kirjoittimen sisään”
.
Kun olet tarkistanut kirjoittimen, yritä tulostaa asiakirja jonkin toisen verkkoon kuuluvan
työaseman kautta.
Jos asiakirjan tulostus toiselta työasemalta onnistui ongelmitta, työasemasi
järjestelmäasetuksia ei luultavasti ole määritetty tämän kirjoittimen käyttöä edellyttävällä
tavalla. Ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
Jos asiakirjan tulostaminen toiselta työasemalta ei onnistunut:
1
Liitä kirjoitin PC-tietokoneeseen, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä.
2
Asenna kirjoittimen ohjelma, ellei sitä jo ole asennettu kyseiseen PC-tietokoneeseen.
3
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa tai Kirjoittimet-ohjelmaryhmän ikkunaan kuuluvaa
Työkalut-kuvaketta.
4
Napsauta
Kirjoittimen palvelut
-välilehden
Tulosta esittelysivu
-vaihtoehtoa.
Jos esittelysivu tulostui, kirjoitin toimii. Voi olla, että verkkoasetukset on asetettu väärin.
Ota yhteys verkon pääkäyttäjään.
Jos esittelysivu ei tulostunut, ongelma johtuu luultavasti kirjoittimeen tai PC-tietokoneeseen
liittyvästä viasta. Ota yhteys HP asiakaspalveluun (lisätietoja on kohdassa
“Asiakastuki”
).
Ennen soittamista, kirjoita muistiin kirjoittimen malli ja sarjanumero, sekä lisäksi kaikki muut
saatavilla olevat itse tietokonejärjestelmään liittyvät tiedot.
Kaikki valot vilkkuvat
Katkaise kirjoittimen virta ja kytke virta takaisin päälle. Jos kaikki
valot vilkkuvat edelleen, katkaise sähkönsyöttö virtalähteeseen
kokonaan poistamalla kirjoittimen verkkojohdon pistoke
seinärasiasta. Jos ongelma jatkuu, kirjoitin on luultavasti
vikaantunut. Ota yhteys HP asiakaspalveluun (lisätietoja on
kohdassa
“Asiakastuki”
).
Kun näet tämän ...
ongelman aiheuttaa todennäköisesti ...
Kirjoittimen jakoa sekalaiteympäristöissä (Mac- ja PC-laitteet samassa verkossa) ei suositella.
Sample
This manual is suitable for devices