HP DeskJet 9300 user manual download (Page 32 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 53
5-3
FIWW
Paperinsyöttöön liittyvä ongelma
±
Varmista, että mikään ei tuki paperireittiä.
Paperitukoksien selvitysohjeet ovat kohdassa
“Paperi juuttuu kirjoittimen sisään”
.
±
Tarkista, että paperi on ladattu oikein.
Varmista, että paperin leveys- ja pituusohjaimet ovat tiukasti paperipinon vasenta laitaa
ja alalaitaa vasten. Katso lisätietoja kohdasta
“paperin lisääminen”
.
±
Tarkista paperityyppi.
Kaikki paperityypit eivät sovi käyttämääsi HP-kirjoittimeen. Lisätietoja suositelluista
tulostusmateriaaleista kohdassa
“Tulostus ja paperin lataaminen”
.
±
Varmista, että käytät vain yhtä paperityyppiä kerrallaan.
±
Tarkista, että lokerossa on riittävästi paperia.
±
Jos mikään edellä mainituista ei auta, tulosta diagnostiikkasivu.
Lisätietoja on kohdassa
“Diagnostiikkasivun tulostus”
.
Paperit syöttyvät vinoon
Jos paperi vääntyy vinoon paperinsyötön yhteydessä tai jos marginaalit vaikuttavat vinoilta,
varmista että sekä paperin pituus- että leveysohjaimet painavat keveyesti paperin
reunoja vastaan.
Paperi juuttuu kirjoittimen sisään
Tukosten estämisvihjeitä
±
Varmista, että mikään ei tuki paperireittiä.
±
Älä käytä vahingoittunutta, käpristynyttä tai ryppyistä materiaalia. Aukkoja tai reikiä
sisältävien sekä voimakkaasti kohokuvioitujen tai preeglattujen paperilaatujen käyttöä
ei suositella.
±
Lataa kukin lokero vain yhdellä paperityyppillä kerrallaan.
±
Lataa paperi tulostuspuoli alaspäin ja paperin oikea reuna vasten lokeron oikeaa reunaa
painettuna poislukien käsinsyöttö.
±
Älä lataa päälokeroon enempää kuin 150 arkkia (vastaa 19 mm:iä korkeaa pinoa)
paperia tai enempää kuin 15 kirjekuorta kerrallaan. Lataa käsinsyöttölokeroon vain yksi
paperi kerrallaan.
±
Käytä aina paperia, joka vastaa kohdassa
“Kirjoittimen tekniset tiedot”
esitettyjä
vaatimuksia. Lisätietoja suositelluista tulostusmateriaaleista on kohdassa
“Tulostus ja
paperin lataaminen”
.
Poista paperitukos kirjoittimesta avaamalla luukku ja vetämällä paperia itseäsi kohti. Jos et
pääse käsiksi juuttuneeseen paperiin, käännä kirjoittimen takaluukun nuppia, irrota luukku,
vedä juuttunut paperi ulos ja aseta paneeli takaisin paikoilleen. Jos et vieläkään pääse käsiksi
paperiin, nosta tulostelokero ylös ja poista juuttunut paperi pääpaperilokerosta.
Sample
This manual is suitable for devices