HP DeskJet 9300 user manual download (Page 7 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 52
ARWW
٢
-
١
±²³´µ¶·³و ¸¹º±»¼ا ت±µ½±½أ
±²³´ µآ ¶·¸¹وو ¶º»±¼½ا ءا¾¿À» ÁÂúĽا
١
±²³´µا ¶·´·¸
±²³´µ¶·ا ت¸¹º»·ا ¼¶½¾
.
٢
قر¹µا º»¼½
±¿À¸µ·ا ÁÂاد ÷إ قر³·ا ÄÅƾ
.
٣
¾ّ¸¹¿µا ء³ÀÁ
ت¸ÇاÈ ÷إ Áɳʷ¸À ˶ÌÍ
ر³Î¹¶·ا قر³·او Æ´¹·ا
.
٤
¶ÂóÀµا ¶ÄاÅÆ ء¹Ç
ناÈÏ·ا ÐÑ ÒµÂ ل³»Ó ÄÔ² وأ ¸Ó³ÊºÕ Áّɳʷا ء¸µÖ ن³×Í ¸ÕÄÔ² ØÕ³Í
.
٥
رز
ء¸Ù·Úا
±Íر¸½·ا ±²¸´µ·ا ±¶ÛÕ ÐÙÜÍ
.
٦
رز
ف¸ÔÝÊÞßا
±²³´µ¶·ا ±¹º»·ا ر¸àÊÇا ء¸Ôáأ ØÕ³Í
â½¾ Ðآ
.
ر¸àÊÇßا ÄÍƾ ß اذإ رÈ·ا ãÙäا
.
٧
رز
±å¸µ·ا
¸ÛݺµÍو ء¸ÀÆÛ×·ا ÆÍÄÍ
.
٨
ت³È³Àɵا º»¼½
÷إ ةÆæÙ»·ا ãç¸Þ³·ا ÄÅÆæ· ÄʶÍ
±¿À¸µ·ا
.
٩
جرد
)
¶·´·¸
(
¶·Ê·Ë¼µا قر¹µا
Á¶¹¾
èÕ Æéآا
١٥٠
س¸ê¶·ا èÕ ±åرو
æê·ا
ÐÞ¸
وأ
٣٠
ف¸ºÎ·ا قر³·ا èÕ
.
١٠
ÌÍ´½
USB
ÁɳÕ
Á´×· ëºÔÕ
Universal Serial Bus
.
١١
يزا¹¿Îµا ÌÍ´½
ÁɳÕ
يزا³Ê¶·ا Á´×Ü· ëºÔÕ
.
١٢
ÏÍÐѵا Ò˳ӹµا ÔÕн
يوº·µا
Æ¶Õ ìܵÊÍ يë·او íæ¶Ì·ا قر³·ا îّêÜÍ
îæêÊÌÕ قرو
.
١٣
د³ÂÃÖµ ¶Ðóյا ¶×¹Ðµا ØÉÕ½
¼Õ وأ ،±æºÜÏ·ا ±Ó³Ü·ا د¸¿ÀÚ ±²¸Ì·ا بر¸ê² ïײ ð¾رادإ è׶Õ
±²¸Ì·ا بر¸ê²
𷸺åñ
.
١٤
د³ÂÃÖµ ¶Ðóյا ¶×¹Ðµا
ò·¸¿·ا قر³·ا ÷إ ل³É³Ü· مÄÏÊÌÍ
.
١٥
¶È³Àµا ¾¸¹½
ء¸ÀÆÛ×·ا Á´×· ÁɳÕ
.
Sample
This manual is suitable for devices