HP DeskJet 9300 user manual download (Page 44 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 52
أ
-
٢
ARWW
±²³´µ
:
¶·¸
١٥٠
¶·¸ ±¹ر³º» ،
١٥
ت³¼³½¾،
:
¶·¸
٦٠
±²³´µ¶ا قر·¶ا جرد
:
±²³´µ
:
¶·¸
١٠
±¹ر³º»،
:
¶·¸
٣
،
±¹ر³º»
:
¶·¸
٤
¸¹º»¼¶ا ½³¹¾¶ا ¿´½À·¶ا ¸Á¹Ã
يو»³¶ا ij¹Ŷا
:
او ¿´Àµ
¶·¸ ت³¼³½ÁÂاو ،±¹ر³ºÃÂا ،ÄÅÃÆÂا قرÇÈ ÉÊË ة̸
Í٠
¿´Àµ
Æǽȶا جرد ¸¾À
:
ɲ³ÎÇÂا لو³ÏÐ
60 to 1٣5 g/m
2
(16 to 36 lb. Bond ) and up to 280 g/m2 (74 lb
bond) using rear manual feed
75
to
90
g/m
2
(
20
to
24
lb. Bond)
110
to
200
g/m
2
(
110
lb. Index)
قر·¶ا
ɺر½ÊÁ¶ا
ت½Ë½Ì¼¶ا
و
ɲ³Îو نز
ÑÒÀÃÂا ¿Ó³Á½Âا
Centronics parallel, IEEE
1284
ÔÀÏ» Õ» ¿ÊËاÇ·ÃÂا
USB
Windows
98
و
)
(USB-connect Macintosh™
و
،¿ÅÏž Ö×Øا
I/O
ل³Ùدإ
/
جاÚÙإ
٨
¿ÏÃÒ» ÉÊË ةءاÚ¼ ةÚآاذ Û¹³¾³ÜÅ»
ةÚآاذ
¿Ý¾³½Âا
ً
³ÊÈÞ» قاروßا جرد نÇ๠³»ÌÏÓ
:
592.3
mm (
23.3
") W x
233
mm (
9.2
") H x
381
mm (
15.0
") D
¿Øرد ¶á¼ß ً
ا̷û قاروßا جرد نÇ๠³»ÌÏÓ
:
592.3
mm (
23.3
") W x
233
mm (
9.2
") H x
672
mm (
26.5
") D
د³Ý¾ßا
١٠
âآ
)
٢٢
يãÅÈàäإ Ñåر
(
نزÇÂا
٥٠٠٠
Ú×æÂا çË ¿´Àµ
¿Å¼ÇèÇÃÂا
ماÌé·Îêاو
رÌÊÃÂا çÁ¹ÚÊ·Âا
ëÃÒ» çÃÂ³Ó ةر̼ رÌá»
¿¼³½Âا رÌá»
Power Modules: input voltage
100
to
240
VAC (
±
10%
),
50
/
60
Hz (
±
3
Hz)
ء³¾Ú×àÂا ت³ÁȽ·»
١
،ةìÀ½» ¿Ý¾³½Âا نÇàÐ ³»ÌÏÓ ¶á¼أ ̸ تاو
١١í٣
و ¿Ó³Á½Âا مÌÓ ÌÏÓ ¶á¼أ ̸ تاو
٤٧í٧
ء³Ïèأ ¶á¼أ ̸
¿Ó³Á½Âا
ء³¾Ú×àÂا كî×·Îا
³ÍÎŶا ةراµÏ ¸Ðرد
Ñ
:
5
¶Âإ
40
Û¹³×äÚ×Ë
)
٤١
¶Âإ
١٠٤
¿¹Çï» ¿Øرد
(
½ÒÓ ÔÕ·Á¶ا ѳÍÎŶا فوµÖ
:
١٥
¶Âإ
٣٥
Û¹³×äÚ×Ë
)
٥٩
¶Âإ
٩٥
¿¹Çï» ¿Øرد
(
׺ØÙŶا ةراµÏ ¸Ðرد
:
٤٠
-
¶Âإ
60
¿¹Çï» ¿Øرد
)
٤٠
-
¶Âإ
140
Û¹³×äÚ×Ë
(
±¼²È¶ا ¸Ó·Úµ¶ا ÉÛÜÇ
:
٢٠
¶Âإ
٨٠
%
RH
±ðàÐ نو̾
ل ً
½Â¼Ú ء½Ý·Þ¶ا ت½º·Å²Ã
ISO
9296
:
تÇáÂا ÉÞñ
:LwAD
47
dB(A)
)
çγÅÊÂا ÕñÇÂا çË
(
ÑÅÞæ·Âا ¿ïž
Ôßدأ »Ï
Windows 98: P90 MHz, 16 MB RAM, 80 MB hard disk space
Windows NT 4.0: P100 MHz, 32 MB RAM, 80 MB hard disk space
Windows Me: P150 MHz, 32 MB RAM, 80 MB hard disk space
Windows 2000: P300 MHz, 64 MB RAM, 80 MB hard disk space
Windows XP: P233 MHz, 64 MB RAM, 80 MB hard disk space
Mac OS 8.6.x: iMac 333 MHz or G3 350 MHz,32 MB RAM
Mac OS 9.x: iMac 333 MHz or G3 350 MHz, 64 MB RAM
Mac OS X: G3 (except original PowerBook G3), 128 MB RAM
àÓ ÔÕ·Ã
Windows 98: P266 MHz, 32 MB RAM, 100 MB hard disk space
Windows NT 4.0: P266 MHz, 64 MB RAM, 100 MB hard disk space
Windows Me: P266 MHz, 32 MB RAM, 100 MB hard disk space
Windows 2000: P300 MHz, 64 MB RAM, 100 MB hard disk space
Windows XP: P300 MHz, 128 MB RAM, 100 MB hard disk space
Mac OS 8.6.x: iMac 333 MHz or G3 350 MHz, 64 MB RAM
Mac OS 9.x: iMac 333 MHz or G3 350 MHz, 64 MB RAM
Mac OS X: G4 800 MHz, 256 MB RAM
م³ºÏÂا ت³ÁȽ·»
ة̸او ¿ÏÆ ةدوÌ´» ¿Â³Àآ
¿Â³ÀàÂا
¸ÃᲶا تاد½Òâ
:
CCC S&E
)
ëÅáÂا
(
،
CSA
)
اÌÏآ
(
،
PSB
)
ةرÇ˳ÞÏÎ
(
،
UL
)
¿Åà¹Ú»ßا ةÌ´·ÃÂا ت³¹êÇÂا
(
،
NOM-NYCE
)
ÄÅÆàÃÂا
(
،
TUV-GS
)
³Åä³ÃÂأ
(
،
KTL Mark
)
³¹رÇآ
(
،
CE
)
ç¾وروßا د³´Ðêا
(
،
B mark
)
اÌÏÂǾ
.(
ت½ã³äµÇ
EMI
:
FCC Title
47
CFR Part
15
Class B
)
ةÌ´·ÃÂا ت³¹êÇÂا
(
،
CTICK
)
اÌÏȹزÇÅäو ³ÅÂاÚ·Îأ
(
،
CE
)
ç¾وروßا د³´Ðêا
(
،
BSMI,
)
ناǹ³Ð
(
،
GOST
)
³ÅÎور
(
،
ICES
)
اÌÏآ
(
،
MIC
)
³¹رÇآ
(
.
ò·ÏÃÂا ت³áÅÙÚÐ
Sample
This manual is suitable for devices