HP DeskJet 9300 user manual download (Page 4 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 52
ii
ARWW
ء´¼ÉÄا ف´ÊËȳا
................................
................................
................................
...
٥
-
١
¹¿Ç»È¾³ ¹æ»È³ا ±²Í½Î ÁÑÀ î
................................
................................
................................
................................
........
٥
-
١
ë²â·ÐÎ î ¹¿Ç»È³ا
)
ïÏÈ ðä î
(
................................
................................
................................
................................
..
٥
-
١
قر½³ا ¹ÂµÕÎ ¹¾ÑÒ¼
................................
................................
................................
................................
.....................
٥
-
٢
±²¼ ¹¾ÑÒ¼
)
فاÌÙàا
(
قر½³ا
................................
................................
................................
................................
...........
٥
-
٣
¹¿Ç»È³ا ßê ñ³»Ô قر½³ا
................................
................................
................................
................................
.................
٥
-
٣
قر½³ا ر»ÒÙàا يد»º·³ òÞ»èà
................................
................................
................................
................................
......
٥
-
٣
¹²³»Ø ¹ÙºÍ óÚº³
................................
................................
................................
................................
......................
٥
-
٣
¹Ô»Ïȳا ةد½É ء½¸
................................
................................
................................
................................
.......................
٥
-
٤
¹·ه»Ç ت»Ô½ÏÈÀ³ا
¹Ïã»ä نا½³áا وأ
................................
................................
................................
.............................
٥
-
٤
»Äô¿Ç ï¼ ¹¾Øا´·¼ نا½³أ
................................
................................
................................
................................
...........
٥
-
٤
ء»ô²Ï³ا ñ×»ÅÀ³ا ßê ÌÏÙ³ا õ²È¾Î
)
¹öر»º³ا
(
................................
................................
................................
...................
٥
-
٥
»ً¼»ÀÎ ت»¼½¸Ì³ا وأ çųا ÷À î ÌÏÙ³ا
................................
................................
................................
..........................
٥
-
٥
فا½Ù³ا ´ÅÔ ÁÒØ çųا
)
¹ÀÔ»à óв³
(
................................
................................
................................
......................
٥
-
٥
ءßä
Ó¾Ô
¹Ùºè³ا
çæ»à
وأ
̲ö
ò²ÙÍ
................................
................................
................................
......................
٥
-
٥
¹¿æ½·¼ ̲ö ÛÞ»·à
................................
................................
................................
................................
..........................
٥
-
٦
´ÅÔ ت»¼½¸Ì³ا وأ ص½èųا ïÈæ
¹Ùºè³ا فا½ã
................................
................................
................................
...............
٥
-
٦
ÊÈØ
ßê
ïíو
çųا
وأ
ت»¼½¸Ì³ا
................................
................................
................................
................................
٥
-
٦
»Ä³ ÓÅ¿¼ î فÌãأ ó¿Ï×
................................
................................
................................
................................
..........
٥
-
٦
¹ø×»Ø ط½ÈØ ¹Ô»Ï×
................................
................................
................................
................................
................
٥
-
٧
ù²¾Ô ن½ÑÎ نأ ëâ »¼ ÁÔ ¹º¾·¶¼ نا½³áا
.
................................
................................
................................
....................
٥
-
٧
¹ø²ÈÇ ¹Ô»Ï×
................................
................................
................................
................................
...............................
٥
-
٧
ú¼½Î ¹¿Ç»È³ا ò²Ç»è¼
................................
................................
................................
................................
...................
٥
-
٨
تî»èÎîا ¹ÑÏä Ó¾Ô ¹Ô»Ïȳا ±آ»Ò¼
................................
................................
................................
.............................
٥
-
٩
¹¿Ç»È³ا Û¼»àÌÇ ó²ÏûÎ ء»Õ³إ
................................
................................
................................
................................
..............
٥
-
٩
±Òê
ó²ÏûÎ
ـ³ا
USB
وأ
لìØ Á¼ ðä ïÏÈ å³
USB
................................
................................
................................
..........
٥
-
١٠
µê»ÅÀ³ا ±Â´ÏÎ ´¿Ç ïÏÈÎ î ¹¿Ç»È³ا
................................
................................
................................
................................
...
٥
-
١٠
¹Ô»Ïȳا ش½×ÌØ ¹¾ÑÒ¼
................................
................................
................................
................................
..............
٥
-
١١
¹Å²Ô ¹ÙºÍ ¹Ô»Ï×
................................
................................
................................
................................
......................
٥
-
١٢
¹²è²¶ÒÎ ¹ÙºÍ ¹Ô»Ï×
................................
................................
................................
................................
...............
٥
-
١٢
¹Ô»Ï× ¹º²Æو ء»Õ³إ
................................
................................
................................
................................
.......................
٥
-
١٢
ء±Âº½ا ÌÍد
¹º»´¼½ا ت´Î·ا¸Ï
مزا¸½
ت´ÐÃÑÏو
HP
¹¶Â¶ÒƵ ¹Ó¸ÃÑÏ
ن´¶»
Hewlett-Packard
½ا
دوÅÃ
Գղνا
Sample
This manual is suitable for devices