HP DeskJet 9300 user manual download (Page 39 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 52
ARWW
٥
-
١١
±²³´µ¶ا ش·¸¹º ±»¼½¾
¿Áͼɺµ ¿Ó´ºÚµا ¿áâµا àÀ ¼È¹¶Ø ت¼Ä¸æ¹ñا Ü»أ ðµإ ¿Ç¼Èɵا ¶È» ناÝî ÊÓÍ ðºÇ د¸Æ¸¾µا ¶´Ôñا Õáúµا ز¼Ãõ¹ ،¿Áͼɺµ ²ّԸ̵ا ب¼Í ÒÌ´Ð ¼ÀÜõÇ
.
ÓÁéو ء¸é ä¾µ اذإ
×¼Äدأ ت¼¾ÓºÁ̵ا äÈÐاو ¿Áͼɺµ ²ّԸ̵ا ب¼Í ÒÌ·أ ،¿Áͼɵا ¿
.
±ÏÐÑȶا ÒÓه Ô»¶
ÕÖ²× اÓØÄ
...
Ù¶إ ÚØʶا ر´Ûأ اذإ
¶Èõا ناÝî ã· ¿ºÑ½À
نّ¸º¾µا
١
اÜ»او ÜâÐ Õµ اذإ ¶È» ناÝî ²îدأ
.
٢
ل¼îدإ ÜÇأ
اد¸Æ¸À ن¼آ نإ åļÑÀ ¶Èõا ناÝî
.
٣
¶Èõا ناÝî نأ àÀ ÜآëÐ ،×ÞÇأ ¶آذ ¼¾Í ¿ºÑ½¾µا ²ÃÐ Õµ نإ
¸ه ن¸º¾µا
¿ºúºÅ àÀ
HP C
65
78
د¸Åñا ¶Èõا ناÝî نأو
¿ºúºÅ àÀ ¸ه
HP
51645
.
٤
¶Èõا ناÝî ¶ّÓè ،¿ºÑ½¾µا ÊÓæÍ نإ
.
¼Àإ ¸ه ¿Ç¼Èɵا ¶È» ناÝî
:
د¸Æ¸À ¶Óè
¿¾ÓºÅ ¶Óè ¿æ¹¶ÉÍ òّآ¶À
¿Áͼɺµ òżõÀ ¶Óè ¶È» ناÝî
ýµ¼Ð
¶Èõا ناÝî ã· ¿ºÑ½À
د¸Åñا
ã· äé
¿ºúºÅ àÀ ناÝÚÍ ن¸º¾µا ¶Èõا ناÝî لاÜÈÌÅا ر¼ÈÌÇÏا
HP C
6578
.
ê´ÚõÀ ¸هو ²¾Á¹ ن¸º¾µا ¶Èõا ناÝî
¶Èõا
ê´ÚõÀ ن¸º¾µا ¶Èõا ناÝî
¶Èõا
¿ºúºÅ àÀ ناÝÚÍ د¸Åñا ¶Èõا ناÝî لاÜÈÌÅا ر¼ÈÌÇÏا ã· äé
HP
51645
.
ê´ÚõÀ ¸هو ²¾Á¹ د¸Åñا ¶Èõا ناÝî
¶Èõا
.
د¸Åñا ¶Èõا ناÝî
ê´ÚõÀ
¶Èõا
.
¿ºÑ½À ك¼õه ÊúÓµ
¿µ¼ّ
çô ¶Èõا ت¼ÄاÝî
¿æ¹¶ÉÍ ²¾ÁÐ ¶Èõا ت¼ÄاÝî
¿Óé¶À
Sample
This manual is suitable for devices