HP DeskJet 9300 user manual download (Page 38 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 52
٥
-
١٠
ARWW
ـ¶
Macintosh
:
١
¶Ð¸ÓȾѵا ²Óç½Ð ÜÇأ
.
Õµ اذإ
ء¼çµìا ر¼Óî ²Óç½Ð ÜõÇ ¶Ð¸ÓȾѵا àÀ ðçºÐ ൠت¼´º¾µا êÁÍ ،ÖÀ¼Ä¶Èµا ء¼çµإ ²ÈØ ¶Ð¸ÓȾѵا ²Óç½Ð ةد¼ÇíÍ ÕæÐ
.
٢
²îدأ
CD
ـµا ك¶ÃÀ ã· ²Óç½Ìµا ءÜÍ
ROM
CD-
ـµا ةر¸Ô ðºÇ àÓÌÓµ¼ÌÌÀ àÓжæÄ ¶æÄاو
CD
òÌѾµا ÒÉÅ ðºÇ
.
٣
¾ÓºÁ̵ا äÈÐاو ÊȾµا ةر¸Ô ðºÇ àÓÌÓµ¼ÌÌÀ àÓÌÉçé ûçéأ
¿ô¼½µا ðºÇ ã̵ا ت¼
.
٤
را¸Ãµا äͶÀ àÀ ر¼úÓµا ðºÇأ ã· ةد¸Æ¸¾µا ¿µÜúõ¾µا ¿¾ø¼æµا àÀ ء¼çµإ ر¼Ìîأ ،ãúÓø¶µا ÊÓÈÂ̵ا را¸» äͶÀ ر¸áĂ ÜõÇ
.
٥
¿Áͼɵا ÖÀ¼Ä¶Í ف±» äÓÉÌú̵ ¿ô¼½µا ðºÇ ¶áßÐ ã̵ا تاد¼ôرìا äÈÐا
.
¾¿Ê
ـ½ا ÆÇ·È´
USB
وأ
لËÌ ÍÀ θ Ï·¼Ð ѽ
USB
اذإ
ýÁé
،òÓآ¶Ìµا
ÕØ
ء¼çµíÍ
²ç½¾µا
ÕÛ
ÕØ
ةد¼ÇíÍ
¿µو¼ÃÀ
ÊÓÈÂ̵ا
.
ÜآëÐ
àÀ
ءا¸Ì»ا
¶Ð¸ÓȾѵا
ðºÇ
±´õÀ
USB
و
ăÓáÀ
ً
اÜÓÆ
ماÜÚÌÅÏ
ـµا
USB
.
Ù÷أ
¼À
اذإ
ن¼آ
¶Ð¸ÓȾѵا
ã·
äéو
²Óç½Ìµا
.
Ù÷أ
¼À
اذإ
ن¼آ
²Í¼آ
ـµا
USB
²Ô¸À
¿æ¹¶ÉÍ
¿ÈżõÀ
Ѻµ
¶Ð¸ÓȾ
¿Áͼɵاو
.
Ù÷أ
¼À
اذإ
Êļآ
¿Áͼɵا
ã·
äéو
²Óç½Ìµا
.
ÕØ
²ÓÔ¸ÌÍ
²Í¼آ
USB
²ÑÍ
àÀ
¶Ð¸ÓȾѵا
،¿Áͼɵاو
ÕØو
²Óç½ÌÍ
¿Áͼɵا
.
ÜآëÐ
àÀ
ن¸آ
ـµا
Windows
رد¼Ø
ðºÇ
ÜÔر
¿Áͼɵا
.
ض¶ÁÓÅ
ـµا
Windows
Öµ¼ÁÀ
ر¸ÂÁµا
ðºÇ
ز¼áÆ
ܹÜÆ
اذإ
م¼Ø
ÜÔ¶Í
¿Áͼɵا
.
ÒÁ Ϸ¼´ ± µÁ²¼½ا
ÓʲÔÕ½ا ¾ÐÒ·´
²Í¼Ñµاو يزا¸ÌÀ ²Í¼Ñµا ²ÓÔ¸ÌÍ م¸æÐ Ï
USB
Ü»او ÊØو ã·
.
ة¶À ²آ ã· ¿Áͼɺµ تÞÔ¸µا àÀ ûæ· Ü»او ع¸Ä مÜÚÌÅا
.
ÜآëÐ
àÀ
ن¸آ
²Í¼Ñµا
ي±µا
åÀÜÚÌúÐ
²Ô¸À
¿æ¹¶ÉÍ
¿ÈżõÀ
¶Ð¸ÓȾѺµ
¿Áͼɵاو
.
ÜآëÐ
àÀ
ن¸آ
¿Áͼɵا
ÊúÓµ
ã·
äéو
²Óç½Ìµا
ÜõÇ
˺¹ÜÈÐ
±·¼õ¾ºµ
.
اذإ
Õµ
àÑÐ
ã·
äéو
،قÞèìا
ÕØ
ف¼æ¹íÍ
²Óç½Ð
،¿Áͼɵا
¶ßÌÄا
نا¸Û
،¿ºÓºØ
ÕÛ
ÜÁÍ
˵ذ
ÕØ
ةد¼ÇíÍ
²Óç½Ð
¿Áͼɵا
ة¶À
ى¶îأ
.
Ù÷
ن¸آ¼À
تاداÜÇإ
±´õ¾µا
ùͼÉÐ
ل¼³ÐÏا
يد¼¾µا
:
¶æÄا
ق¸·
Start
)
أ¸³ا
(
،
ÕÛ
دÜ»
Settings
)
ادا¸Çإ
ت
(
،
ÕÛ
¶æÄا
ق¸·
Printers
)
ت´²³´µ¶ا
) (
٤Ā٠
Windows NT,
٩٨
،Me ،
٢٠٠٠
(
،
وأ
Printer and Faxes
)
ت´²³´µ¶ا
ت´Êآ´¿¶او
) (
Windows XP
.(
ûçéا
ðºÇ
رݵا
ྐྵñا
ðºÇ
ÝÀر
¿Áͼɵا
¶Ìîاو
Properties
)
Ë̴͹
.(
Ù÷أ
¿ÀÞÇ
ò¹¸ÈÐ
)
²ÓÔ¼´Ìµا
(
Details
)
ÖÀا¶Èµ
Windows
98
و
Me
(
وأ
ÀÞÇ
¿
ò¹¸ÈÐ
±·¼õÀ
)
ÖÀا¶Èµ
Windows NT
4.0
,
و
2000
و
XP
(
Ù÷او
تاداÜÇإ
±·¼õ¾µا
.
¿Ç¼ÈÎ
¿Ã´Ô
ر¼ÈÌîا
:
¶æÄا
ق¸·
Start
)
أ¸³ا
(
،
ÕÛ
دÜ»
Settings
)
تادا¸Çإ
(
،
ÕÛ
¶æÄا
ق¸·
Printers
)
ت´²³´µ¶ا
) (
4.0
Windows NT ,
٩٨
،Me ،
٢٠٠٠
(
،
وأ
Printer and Faxes
)
ت´²³´µ¶ا
ت´Êآ´¿¶او
) (
Windo
ws XP
.(
ûçéا
ðºÇ
رݵا
ྐྵñا
ðºÇ
ÝÀر
¿Áͼɵا
¶Ìîاو
Properties
)
Ë̴͹
.(
ûçéأ
ðºÇ
¿ÀÞÇ
م´Ç
،
ÕÛ
ûçéأ
ÁÂÃأ
±»¿À
ر´Âιا
.
اذإ
ʾÐ
¿Ç¼ÈÎ
¿Ã´Ô
،ر¼ÈÌîÏا
ÜآëÐ
àÀ
ن¸آ
ùÓÈÉ̵ا
ي±µا
لو¼ÃÐ
¿Ç¼Èɵا
åõÀ
å¹Üµ
¿Ç¼Èɵا
¿ÃÓóµا
ةر¼ÌÚÀ
.
Sample
This manual is suitable for devices