HP DeskJet 9300 user manual download (Page 37 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 52
ARWW
٥
-
٩
ت±²³´±ا µ¶·¸ ¹º» µ»²·¼½ا ¾آ²¿À
ا ðºÇ ¿Ç¼Èɵا ã· ت¼Í¸ÁÔ ¿¹أ ˹ܵ ن¼آ اذإ ¼á»ÞÔإو ¿Ç¼Èɵا ²آ¼½À ف¼½ÑÌÅا ðºÇ كÜǼú¹ Õúæµا ا±ه
¿آر¼½¾µا ¿Áͼɵ
.
㵼̵ا Ù÷أ
:
ÜآëÐ
àÀ
ن¸آ
¿Áͼɵا
ã·
äéو
²Óç½Ìµا
نأو
ء¼Éçµا
ي¸ºÁµا
ùºçÀ
.
ÜآëÐ
نأ
êÈæÀ
¿»¸ºµا
¿Ó´ºÚµا
ã·
äéو
ل¼´Øñا
.
Ù÷أ
ÜآëÐ
àÀ
نأ
üÓÎا¶Úµا
ÜØ
ÊÌÈÛ
¿æ¹¶ÉÍ
¿¾ÓºÅ
)
¶ßÄأ
"
¿Ç¼Èɵا üÓÎا¶î ماÜÚÌÅا
"
(
و
ناو
قر¸µا
ÕÐ
¿ºÓ¾ÃÐ
¿æ¹¶ÉÍ
¿¾ÓºÅ
ã·
Áͼɵا
¿
)
¶ßÄا
"
¿Ç¼Èɵا ûø¼Åو
"
.(
ÜآëÐ
نأ
åºÓÔ¸Ð
²Í¼آ
¿ÑÈô
تϼ³ÐÏا
و
²Í¼آ
¿Áͼɵا
àÓÌÈÂÀ
ã·
Õáõآ¼Àأ
.
اذإ
ن¼آ
رز
ف¼õþÌÅÏا
،êÀ¸¹
ûçéأ
¿ÓºÇ
¶ßÌÄاو
نا¸Û
¿ºÓºØ
ءÜȵ
¿Ç¼Èɵا
.
اذإ
Õµ
ýÄëÌúÐ
،¿Ç¼Èɵا
Ù÷ا
ÊÃÐ
ء¼Éçµا
ي¸ºÁµا
àÇ
ر¼½ÃÄا
قرو
.
¶ßÄأ
"
Áͼɵا ã· ¶½ÃÄأ ÜØ قر¸µا
¿
"
ل¸³Ãºµ
ðºÇ
ت¼¾ÓºÁÐ
ل¸»
¿µازإ
ر¼½ÃÄا
قر¸µا
.
ك¼¾µا àÀ ¿ÉºÌÚÀ ل¼³Ðا ¿ÑÈô ¿þÓÍ ã· ¿Áͼɺµ ¿آر¼½À ²¾ÁÍ ðÔ¸¹ Ï
Mac
ã³Ú½µا ¶Ð¸ÓȾѵا و
PC
ل¼³ÐÏا ¿ÑÈô ¶ÈÇ ¶îأ ²Ó¾Ç ¶Ð¸ÓȾآ àÀ ÜõÌúÀ ¿Ç¼ÈÎ لو¼» ،¿Áͼɵا Ù÷ ÜÁÍ
.
âõÍ äÈÎو ¶îأ ²Ó¾Ç ¶Ð¸ÓȾآ àÀ ÜõÌú¾µا ²Åرأ اذإ
¿Áͼɵا ×±ه ماÜÚÌÅÏ ¿ÈżõÀ ¿æ¹¶ÉÍ ăÓáÐ Õµ ËÀ¼ßÄ تاداÜÇإ نأ ا±ه ãõÁ¹ Üæ· ،ح¼
.
Ù÷أ
¿ºÑ½¾µا ²Ãµ ËÀ¼ßÄ ¶¹ÜÀ äÀ
.
اذإ
¶îأ ²Ó¾Ç ¶Ð¸ÓȾآ àÀ ح¼âõÍ ÜõÌú¾µا äÈɹ Õµ
:
١
ـµا م¼ßõÍ ²¾Á¹ ÙÚô ¶Ð¸ÓȾÑÍ ¿Áͼɵا ²Ô
Windows
.
٢
ً
¼æÈúÀ ÊÈÛ àѹ Õµ اذإ ¿Áͼɵا ÖÀ¼Ä¶Í ÊÓÈÂÌÍ ÕØ
ã³Ú½µا ¶Ð¸ÓȾѵا ا±ه ðºÇ
.
٣
¿Áͼɵا ÖÀا¶Í ¿Ç¸¾âÀ ã· وأ òÌѾµا ÒÉÅ ðºÇ ةد¸Æ¸¾µا تاودñا قوÜõÔ ¿Ä¸æ¹أ ðºÇ àÓÌÓµ¼ÌÌÀ àÓÌÉçé ûçéأ
.
٤
ò¹¸ÈÐ ¿ÀÞÇ àÀ
±²³´µ¶ا ت´·¸¹
Printer
Services
ûçéأ ،
±º»º¼½¾ ±»¿À ÁÂÃأ
.
داÜÇإ àѵو ،²¾ÁÐ ËÌÁͼΠن¸ÑÐ ،¿ÓÃÓé¸Ìµا ¿Ã´³µا ÊÁÈÎ اذإ
¿ÃÓÃÔ ¿æ¹¶ÉÍ ăÓáÐ Õµ ن¸ÑÐ ¼¾Íر تϼ³ÐÏا ¿ÑÈô تا
.
¿ÑÈô ¶¹ÜÀ äÀ Ù÷أ
ت¼À¸ºÁ¾µا àÀ ܹݾµ ËÍ ص¼Úµا تϼ³ÐÏا
.
¶Ð¸ÓȾѵا م¼ßÄ وأ ¿Áͼɵا ã· ق¼´îإ òÈúÍ ÊÛÜ» ¿ºÑ½¾µا ×±ه نأ ãõÁ¹ ا±á· ،¿ÓÃÓé¸Ìµا ¿Ã´³µا äÈÉÐ Õµ اذإ
.
Ýآ¶¾Í ²³Ðأ
HP
ءÞ¾Áµا ÕÇܵ
ةÜǼú¾µا ðºÇ ل¸³Ãºµ
)
¶ßÄأ
"
àø¼Íݵا ÕÇد
"
.(
ËÍ ص¼Úµا ¶Ð¸ÓȾѵا م¼ßÄ àÇ ة¶·¸ÌÀ ت¼À¸ºÁÀ يأ äÀ ،¿Áͼɵا زا¶Îو ²úºú¾µا ˾Øر ²âÅ ،ل¼³ÐÏا ²ÈØ
.
µÁ²¼½ا ÃÀ²ÄÅ ÆÇ·È´ ء²É½إ
ـ¶
Windows
:
١
²Óç½Ð ءÜÈÍ ÕØ
Windows
àÀ Üآë̵ا äÀ
ت¼æÓÈÉÐ àÀ يأ ²Óç½Ð مÜÇ
Windows
ى¶îñا
.
٢
ÕÑÃ̵ا ¿»¸µ ÒÌ·أ
٣
ðºÇ àÓÌÓµ¼ÌÌÀ àÓжæÄ ¶æÄا
±Ä´¼إ
/
Å·اƳ ±¶ازإ
.
٤
¿ÁͼΠر¼Ìîا
±Ç½ÈÉȶ
9300
Deskjet
HP
.
٥
¿Áͼɵا ÖÀ¼Ä¶Í ¿µازإ ²¾Ñ̵ ¿ô¼½µا ðºÇ ¶áßÐ ã̵ا تاد¼ôرìا äÈÐا
.
ÈÂÐ ء¼çµì ¶¹Ü¾µا تاز¼ÓÌÀا ˵ ¶·¸Ì¹ نأ òâ¹
ـµا ÖÀ¼Ä¶Í ðºÇ ¿Áͼɵا ²Óç½Ð ÖÀ¼Ä¶Í ÊÓ
WindowsNT
4.0
, Windows
2000
, and Windows
XP
ةادأ ²Óç½ÌÍ ÕØ ،ãèÞµا د¼â¹إ äÓÉÌúÄ Ï وأ ،ح¼âõÍ ÊÈÛ ÜØ ÖÀ¼Ä¶Èµا àѹ Õµ اذإ
scrubber
ـµا ئد¼Í àÀ ةÜǼú¾µا
CD
.
ـµا ÖÀ¼Ä¶Í ã·
٨
Windows
9
و
Windows Me
مÜÚÌÅا ،
ýºÀ
scrub
98
.exe
ܺâÀ ã· د¸Æ¸¾µا
Windows\Utils\Scrubber\Win
98
_Me
ـµا ÖÀ¼Ä¶Í ã·
Windows
2000
و
Windows XP
مÜÚÌÅا ،
ýºÀ
crub
2
k.exe
²¹Üȵا ²ÓµÜµا ã· د¸Æ¸¾µا
Windows\Utils\Scrubber\Win
2
K
ÜÁÍ ى¶îأ ة¶À لاÝÄìا ¿Óº¾Ç ²آ ÜÇأ
ا±ه ²¾Ç
.
Sample
This manual is suitable for devices