HP DeskJet 9300 user manual download (Page 35 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 52
ARWW
٥
-
٧
¼äÏ³Ë ط±ÃË ¼Â³½Ï
¼¾Íر
ÕÐ
ماÜÚÌÅا
ط¸ÉÚµا
¿æ¹¶ÉÍ
¶Óè
¿ÃÓÃÔ
ã·
ÜõÌú¾µا
.
ÜآëÐ
àÀ
¿ÃÔ
ËæÓÈÉÐ
ط¸ÉÚºµ
ã̵ا
ÕÐ
¼هر¼ÓÌîا
.
ðºÇ
²ÓÈÅ
،ل¼Â¾µا
ÜõÇ
ماÜÚÌÅا
ÖÀ¼Ä¶Í
ÕŶµا
äé
ت¼¾ºÑµا
Õâõ¼Í
؛ب¸è¶¾µا
Ïو
ܾÁÐ
ðµإ
¶ÓÈÑÐ
ت¼¾ºÑµا
àÇ
ù¹¶Î
òÃúµا
ةد¼Çإو
ÕÓâÃ̵ا
.
ÜآëÐ
àÀ
¶·ا¸Ð
ûÚµا
ðºÇ
ز¼áÆ
¶Ð¸ÓȾѵا
ÜØ
ن¸ÑÐ
ط¸ÉÚµا
¿ÀÜÚÌú¾µا
ã·
ÜõÌú¾µا
¶Óè
¿æͼÉÀ
ط¸ÉÚºµ
¿»¼Ì¾µا
¼ًÓµ¼»
ã·
م¼ßÄ
²Óç½Ð
±·ا¸õµا
Windows
،˹ܵ
وأ
نأ
ع¸Ä
ûÚµا
مÜÚÌú¾µا
¶Óè
³À
Õ¾
¿Ç¼Èɺµ
.
äÆار
اذإ
¼À
ن¼آ
ûÚµا
ي±µا
äÈÎ
¿æ¹¶ÉÍ
¶Óè
¿ÃÓÃÔ
¶·¸ÌÀ
ã·
ÖÀ¼Ä¶Í
äͶÀ
ر¼ÓÌîا
ط¸Éî
،ÖÀ¼Ä¶Èµا
äÆارو
¼À
اذإ
ن¼آ
ûî
ðÔ¸À
åÍ
àÀو
ط¸Éî
TrueType)
(
¼¾Íر
ثÜ»
ëÉî
ã·
ر¼ÓÌîا
¿Áͼɵا
.
ÜآëÐ
àÀ
ܹÜÃÐ
ËÌÁͼÎ
ـµا
HP
¿Áͼɵ¼آ
¿Óµ¼Ãµا
وأ
¿Óéا¶Ì·Ïا
.
اذإ
Õµ
Òº³Ð
يأ
àÀ
ل¸ºÃµا
،¿æͼúµا
àÀ
²¾Ìþµا
نأ
ن¸ÑÐ
¿ºÑ½¾µا
ãه
د¶âÀ
ضر¼ÁÐ
ûÈжÀ
ÖÀ¼Ä¶Èµ¼Í
ير¼âµا
åÀاÜÚÌÅا
.
Ù÷أ
ýºÀ
ãÄأ¶Øأ
readme
ðºÇ
ئد¼Í
ـµا
CD
¿·¶Á¾µ
ضر¼ÁÐ
ÖÀا¶Èµا
.
فÞÚÍو
،˵ذ
äÆرا
ðµإ
²ÓµÜµا
ص¼Úµا
ÖÀ¼Ä¶ÈÍ
،ت¼ÓâÀ¶Èµا
وأ
²³Ðا
¿áâÍ
äÓõ³Ð
ÖÀ¼Ä¶Èµا
ل¸³Ãºµ
ðºÇ
ت¼¾ÓºÁÐ
أ
¶Âآ
¼ً³Ó³ÚÐ
×±áµ
¿ºÑ½¾µا
.
åÍÊ ن±æÕ نأ çèÚ ³É Ü ¼·Ê¸éÉ نا±²Àا
.
¼ÀÜõÇ
ن¸ÑÐ
نا¸µñا
¿þμî
¼ًÀ¼¾Ð
)
ðºÇ
²ÓÈÅ
،ل¼Â¾µا
äÈɹ
¶óîñا
قرزأ
وأ
¶´Ôأ
(
،
¼¾Í¶·
ãõÁ¹
˵ذ
د¼´Ä
ن¸µ
وأ
¶Âآأ
àÀ
نا¸µأ
¶Èõا
د¸Æ¸¾µا
ã·
ش¸Î¶î
نا¸µñا
.
Ùôµ
ت¼¹¸ÌúÀ
¶Èõا
ã·
üÓÎا¶î
¿Ç¼Èɵا
ðºÇ
ـµا
Windows
،
òهذأ
ðµإ
قوÜõÔ
تاودñا
)
اذإ
ʾØ
¼áÈÓآ¶ÌÍ
ðºÇ
ËÀ¼ßÄ
.(
ÒÌ´µ
قوÜõÔ
تاودñا
،
ûçéأ
أ±²أ
أ ،
¶ô
ðµإ
³´اµ²
،
¶·¸¹º¹»
9300
deskjet hp
،
ÕÛ
ÜÁÍ
˵ذ
ûçéأ
قوÜõÔ
تاودأ
¶·¸¹º¹»
9300
deskjet
hp
.
ً
¼¹رو¶é ن¼آ اذإ ¿Ç¼Èɵا üÓÎا¶î ýßÄ ،ر¼ÈÌîÏا ¿Ã´Ô ¿Ç¼ÈÎ ÜÁÍ
.
̺µ
¶ßÄأ ت¼¾ÓºÁ
"
¿Ç¼Èɵا üÓÎا¶î ýÓßõÐ
"
.
نا¸µñا
¿¹د¼Àر
وأ
نا¸µñا
¿ÃÓÃÔ
àѵ
جرÜ̵ا
ëÉî
:
¿Áͼɵا ²ç½À ã· ×ر¼ÓÌîا ا±ه ãõÁ¹ Üæ· يد¼À¶µا ن¸ºµا òú» ¿Ç¼Èɵا قوÜõÔ Ù÷ا ،يد¼Àر جرÜÌÍ نا¸µñا ÊÁÈÎ اذإ
.
¿Ä¸ºÀ ¿Ç¼Èɵ
.
قوÜõ³µا Ù÷أ يد¼À¶µا ن¸ºµا ت¼Æرد òú» ¿Ç¼Èɵا Ù÷ مÜÇ
نا¸µñا ò¹¸ÈÐ ¿ÀÞÇ ã·
.
¿Áͼɵا ²ç½À ã· ¿þμî تاداÜÇإ ر¼ÓÌîا ثÜ» ¼¾Íر ، ن¸ºµا Õè¼õÐ وأ ¶áßÀ ¶ÓçÐ اذإ
.
ã· نا¸µñا ùµاز àÀ ÜآëÐو نا¸µñا ò¹¸ÈÐ ¿ÀÞÇ ر¼Ìîأ
ý³Ìõ¾µا
.
Ù÷أ
ع¸Ä
قر¸µا
.
قاروñا
¿Ä¸º¾µا
¼¾Íر
ثÜÃÐ
مÜÇ
ùͼÉÐ
ã·
ج¶Úµا
.
لو¼»
¿Ç¼Èɵا
ðºÇ
قرو
êÓÍا
يد¼Ç
.
±¾¸¿À ±Á¼ÂÃ
ݹÝÁ̵
)
Öø¼Ìõµا ²ó·أ ðºÇ ل¸³Ãºµ ،àÓúÃ̵
(
㵼̵ا Ù÷أ ،ËÌÁͼΠءادأ
:
مÜÚÌÅا
²Í¼آ
يزا¸ÌÀ
IEEE-
1284
àѾ̺µ
àÀ
²¾Ç
ل¼³Ðا
ãø¼õÛ
ة¼âÐñا
.
Ù÷
¿þÓáÐ
م¼ßõµا
:
¶ßÄأ
"
¿Áͼɵا ت¼´Ôا¸À
"
¼ÈºÉÌÀ àÀ ðÄدأ Ü» ðºÇ ل¸³Ãºµ
م¼ßõµا ت
.
ËÀ¼ßÄ ã· òº³µا ص¶æµا ðºÇ ¿Ó·¼آ ¿»¼úÀ ÜƸ¹ Ï ¼¾Íر
قرو ðºÇ ¿Ç¼Èɺµ
١١
x
١٧
²Øñا ðºÇ ˹ܵ ن¸Ñ¹ نëÍ ðÔ¸¹ ،¿Ô¸Í
٥٠
ã· òº³µا ص¶æµا ðºÇ ¿Óµ¼î ¿Ó·¼éإ ¿»¼úÀ ʹ¼Í¼âÓÀ
ËÀ¼ßÄ
.
àÀ ÜآëÐ ،¿Ó·ا¶è¸Ð¸· ر¸Ô ðºÇ وأ ت¼À¸Å¶µا àÀ ¶ÓÂѵا ðºÇ ي¸ÌÃÐ ت¼´ºÀ ¿Ç¼ÈÎ ¿µ¼» ã·و
ðºÇ ¿Óµ¼î ¿Ó·¼éإ ¿»¼úÀ ¶·ا¸Ð
òº³µا ص¶æµا
)
àÀ ¶Âآأ
٥٠
ʹ¼Í¼âÓÀ
.(
ËÀ¼ßÄ ã· ¿Ó·¼آ ¿ÓºÁ· ة¶آاذ ÜƸ¹ Ï ¼¾Íر
¿ÓºÁ´µا ËÀ¼ßÄ ة¶آاذ Õâ» ةد¼¹ÝÍ ÕØ
.
Ù÷
تاداÜÇإ
±´õ¾µا
و
²Í¼Ñµا
)
ã·
ـµا
Windows
98
/Me
ûæ·
:(
¿ºÔو ðµإ 庹ÜÈÐ لو¼» ،يزا¸Ì¾µا åºÔو مÜÚÌúÐ Êõآ اذإ
USB
.
ݾµ
¶ßÄأ ، ت¼À¸ºÁ¾µا àÀ ܹ
"
¿Áͼɵا ²ÓÔ¸Ð
"
.
ـµ ûÈó¹ Ï ËÀ¼ßÄ ã· ±´õÀ ¿þÓáÐ داÜÇإ
ECP
ËÍ ص¼Úµا ¶Ð¸ÓȾѵا ز¼áÆ äÓõ³Ð ¿áâÍ ²³Ðا وأ ،±´õ¾µا داÜÇإ ¶ÓÓçÐ ¿Ó´Óآ ل¸» ت¼À¸ºÁ¾µا àÀ ܹݾµ ¶Ð¸ÓȾѵا ز¼áâÍ ص¼Úµا ²ÓµÜµا ¶ßÄا
.
ÜØ
ن¸Ñ¹
ش¸Î¶î
¿Ç¼Èɵا
åÍ
رÜØ
²ÓºØ
àÀ
¶Èõا
.
÷أ
Ù
م¼¾Ô
LED
)
م¼¾Ô
ãø¼õÛ
ä½À
ء¸óºµ
(
ص¼Úµا
ËÌÁͼÉÍ
ÜآëÌ̵
نأ
Ï
²¾Á¹
)
¶ßÄا
"
êÀ¸Ð ¿Áͼɵا ÒÓͼ³À
"
و
"
¿Ç¼Èɵا ش¸Î¶î ¿ºÑ½À
"
ܹݾµ
àÀ
ت¼À¸ºÁ¾µا
.(
لÜÈÌÅا
¿ô¸Î¶î
¿Ç¼Èɵا
¿ó´Úõ¾µا
¶Èõا
وأ
،¿èر¼´µا
ÕÛ
لو¼»
¿Ç¼Èɵا
ة¶À
ى¶îأ
.
ت¼¾ÓºÁ̺µ
¶ßÄأ
"
¿Ç¼Èɵا üÓÎا¶î ماÜÚÌÅا
"
.
Sample
This manual is suitable for devices