HP DeskJet 9300 user manual download (Page 34 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 52
٥
-
٦
ARWW
±²³´µ¶ ·¸¹ º»¼µ½
¼µ·»²ا فا±¾ ÌРت³É±×Ó²ا وأ ص±»Ð²ا ÈÃà
Ù÷أ
تاداÜÇإ
×¼âÐا
¿Ã´³µا
.
ÜØ
Ï
ن¸Ñ¹
×¼âÐا
¿Ã´³µا
دÜþµا
¼ًÃÓÃÔ
¼Í
¿Èúõµ
ÜõÌú¾ºµ
ي±µا
ÊÄأ
دܳÍ
åÌǼÈÎ
.
ت¼¾ÓºÁ̺µ
¶ßÄأ
"
¿Ç¼Èɵا تاداÜÇإ ¶ÓÓçÐ
"
.
Ù÷
تاداÜÇإ
üÀ¼áµا
.
ÜآëÐ
àÀ
نأ
تاداÜÇإ
üÀا¸ه
ÜõÌú¾µا
Ï
ىÜÁÌÐ
¿»¼ú¾µا
¿ºÍ¼æµا
¿Ç¼Èɺµ
¿Áͼɵ¼Í
.
¶ßÄأ
"
¿Ç¼Èɵا üÀا¸áµ ðÄدñا Üõا
"
.
Üآë̵ا
àÀ
¿ÀءÞÀ
ى¸Ìþµا
ðºÇ
¿Ã´³µا
:
¸ÌÃÀ ن¸ÑÐ ÜØ
¼áÌǼÈÎ àѾ¹ ã̵ا ¿»¼ú¾µا جر¼î ¼áÁÉØ Õ̹ ã̵ا ¿Ã´³µا ت¼¹
.
àÀ ¶Èآأ åÌǼÈÎ دÜ³Í ÊÄأ ي±µا ÜõÌú¾µا Õâ» نأ ،وأ
¿ÓúÓø¶µا قر¸µا ¿ÓõÓÔ ã· د¸Æ¸¾µا قر¸µا Õâ»
.
åÌǼÈÎ ²ÈØ ÜõÌú¾µا Ùôµ à¾ó¾µا يÜÓá¾Ìµا ض¶Áµا ةÝÓÀ ماÜÚÌÅا ËõѾ¹
.
نأ àÀ Üآë̺µ ÜõÌú¾µ¼Í د¸Æ¸¾µا ²Ñ½µا Ù÷أ
Õá¾â»
㵼õا
)
س¼ÓæÀ
(
¿Áͼɵا ã· ¿Ç¼Èɺµ ¿ºÍ¼æµا ¿æÉõ¾µا ²îاد òżõÀ
.
ÒÓóµا قر¸µا Õâ» ²Ó¾ÃÌÍ ÕØ ÕÛ ،¿Áͼɵا ¼á¾ÇÜÐ ã̵ا قر¸µا م¼â»أ àÀ Õâ» äÀ مءÞÌÐ åÌǼÈÎ لو¼ÃÐ ي±µا ÜõÌú¾µا ûÓÉÚÐ ن¼آ اذإ
.
¿Ã´³ºµ ÒÓóµا ×¼âÐÏا ܹÜÃÐ àÀ ÜآëÐ
.
ÖÀا¶Èµا ¿Ç¸¾âÀ ˵ Ò¾úÐ ً¼Ä¼Ó»أ
ً
¼Óµ¼» ر¼ÌÚ¾µا قر¸µا Õâ» àÓÍ ¿¾øÞ¾ºµ ÜõÌú¾µا öÓæÐ ã̵ا ¿Ç¼ÈÎ ¿çÓÔ ر¼ÌÚÐ نأ
.
Üآë̵ا
àÀ
¿ÃÔ
²Ó¾ÃÐ
قر¸µا
ÜآëÐ
àÀ
م¼Ñ»إ
ûÍا¸é
ل¸Î
ض¶Çو
قر¸µا
ل¸»
فا¸Ãµا
ى¶úÓµا
ðº´úµاو
àÀ
¿Àزر
قر¸µا
.
ÜآëÐو
¼ًó¹أ
àÀ
ܹÜÃÐ
×¼âÐÏا
ÒÓóµا
¿Ã´³ºµ
.
¶ßÄا
"
¿Ç¼Èɵا ûø¼Åو
"
ܹݾµ
àÀ
µا
ت¼À¸ºÁ¾
اذإ
Õµ
Òº³Ð
يأ
àÀ
ل¸ºÃµا
،¿æͼúµا
àÀ
²¾Ìþµا
نأ
ن¸ÑÐ
¿ºÑ½¾µا
ãه
د¶âÀ
ضر¼ÁÐ
ûÈжÀ
ÖÀ¼Ä¶Èµ¼Í
ير¼âµا
åÀاÜÚÌÅا
.
Ù÷أ
ýºÀ
ãÄأ¶Øأ
readme
ðºÇ
ئد¼Í
ـµا
CD
¿·¶Á¾µ
ضر¼ÁÐ
ÖÀا¶Èµا
.
فÞÚÍو
،˵ذ
äÆرا
ðµإ
²ÓµÜµا
ص¼Úµا
ÖÀ¼Ä¶ÈÍ
،ت¼ÓâÀ¶Èµا
وأ
²³Ðا
¿áâÍ
äÓõ³Ð
¼Ä¶Èµا
ÖÀ
ل¸³Ãºµ
ðºÇ
ت¼¾ÓºÁÐ
¶Âآأ
¼ً³Ó³ÚÐ
×±áµ
¿ºÑ½¾µا
.
âÃË
ÑÒ
Èãو
Øвا
وأ
ت³É±×Ó²ا
Ù÷أ
Õâ»
قر¸µا
تاداÜÇإو
×¼âÐا
¿Ã´³µا
.
ÜآëÐ
àÀ
¿æͼÉÀ
Õâ»
قر¸µا
×¼âÐاو
¿Ã´³µا
๱µا
ÕÐ
¼¾هܹÜÃÐ
ã·
ÖÀ¼Ä¶Èµا
تاداÜÇì
¼Ä¶Í
ÖÀ
²Óç½Ð
¿Áͼɵا
.
Üآë̵ا
àÀ
¿ÃÔ
²Ó¾ÃÐ
قر¸µا
اذإ
ن¼آ
²آ
ءãô
ðºÇ
¿Ã´³µا
ً
¼·¶ÃõÀ
وأ
،Þø¼À
ÜآëÐ
àÀ
ù·ا¸Ð
تÏÜÁÀ
ض¶Ç
ل¸Îو
قر¸µا
äÀ
¿·¼Ãµا
ى¶úÓµا
¿Óº´úµاو
¿Àز¶µ
قر¸µا
àÀو
مÜÇ
²Ó¾ÃÐ
¶Âآأ
àÀ
١٥٠
¿Øرو
ã·
¿ÓõÓÔ
قر¸µا
¿ÓúÓø¶µا
.
Ù÷
تاداÜÇإ
üÀ¼áµا
.
ã·
¿µ¼»
äÉØ
À¸Å¶µا
ت¼
وأ
ص¸³õµا
ÜõÇ
فا¸»
،¿Ã´³µا
ÜآëÌ·
àÀ
نأ
تاداÜÇإ
üÀا¸ه
ÜõÌú¾µا
Ï
ىÜÁÌÐ
¿»¼ú¾µا
¿ºÍ¼æµا
¿Ç¼Èɺµ
¿Áͼɵ¼Í
.
¶ßÄا
"
¿Ç¼Èɵا üÀا¸áµ ðÄدñا Üõا
"
ܹݾµ
àÀ
ت¼À¸ºÁ¾µا
³Å² ßÐÇÉ Û فÓ¾أ ÝǽÏ
Ù÷أ
¿ºÔو
²Í¼Ñµا
.
ÜÁÐ
¿ºÔو
²Í¼Ñµا
¿þ¹د¶µا
àÓÍ
¿Áͼɵا
ز¼áÆو
¶Ð¸ÓȾѵا
àÀ
ا
ب¼ÈÅñ
¿Áø¼½µا
ر¸áßµ
ف¶»أ
Ï
ðõÁÀ
¼áµ
.
¼¾Íر
ثÜ»
ëÉî
ã·
ر¼ÓÌîا
¿Áͼɵا
.
ÜآëÐ
àÀ
ܹÜÃÐ
ËÌÁͼÎ
¿Áͼɵ¼آ
¿Óµ¼Ãµا
وأ
¿Óéا¶Ì·Ïا
.
¼¾Íر
ثÜ»
ýºÐ
ã·
ýºÀ
ÜõÌú¾µا
.
ثÜùو
ا±ه
àÀ
ÊØو
¶îñ
.
اذإ
ن¼آ
ËļÑÀíÍ
¿Ç¼ÈÎ
تاÜõÌúÀ
ى¶îأ
àÀ
ö´Ä
،ÖÀ¼Ä¶Èµا
لو¼Ã·
¿Ç¼Èɵا
ماÜÚÌżÍ
¿ÚúÄ
¿ÓμÓÌ»ا
àÀ
ÜõÌú¾µا
.
Ù÷ا
ت¼éر¼Á̵ا
äÀ
±·¼õÀ
¿آر¼½À
ةÝáÆñا
.
اذإ
Êõآ
مÜÚÌúÐ
²Í¼آ
،يزا¸ÌÀ
ÜآëÌ·
àÀ
²ÓÔ¸Ð
ËÌÁͼÎ
ة¶ô¼ÈÀ
±´õ¾µ¼Í
يزا¸Ì¾µا
.
Ï
ܾÁÐ
ðµإ
¿آر¼½À
±´õ¾µا
äÀ
¿¹أ
ةÝáÆأ
ى¶îأ
²ÂÀ
Zip drive
وأ
ت¼ÁͼÎ
ى¶îأ
.
¼¾Íر
ن¸Ñ¹
م¼ßõµا
¿Æ¼ÃÍ
ðµإ
ةد¼Çإ
²Óç½Ð
.
ÕØ
¹íÍ
ف¼æ
²Óç½Ð
¿Áͼɵا
ز¼áÆو
،¶Ð¸ÓȾѵا
¶ßÌÄأ
äóȵ
،نا¸Û
ÕÛ
ÜÇأ
ÕáºÓç½Ð
اًدÜâÀ
لو¼»و
¿Ç¼Èɵا
ة¶À
ى¶îأ
.
Sample
This manual is suitable for devices