HP DeskJet 9300 user manual download (Page 3 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 52
ARWW
i
ت±²³´µ¶·ا
±هأ
±²³و
................................
................................
................................
..............
١
-
١
±²³´³ا اµه ما´¶·¸ا ¹²º²آ
................................
................................
................................
................................
.............
١
-
١
ت»¼½¾¿À³ا Á¼ ´ÂÃÀ³
................................
................................
................................
................................
......................
١
-
١
´²µ±¶·¸µو ¹º»´¼½ا ت´¶³´³أ
................................
................................
...................
٢
-
١
»Äż ±آ ¹º²Æوو ¹¿Ç»È³ا ءاÃÉÊÇ ËÂÌ¿·³ا
................................
................................
................................
.............................
٢
-
١
¹¿Ç»È³ا ±²Í½Î
................................
................................
................................
................................
..............................
٢
-
٢
ـ³ ¹ÏÐų»Ç
-
Windows
................................
................................
................................
................................
................
٢
-
٢
ـ³ ¹ÏÐų»Ç
-
Macintosh
................................
................................
................................
................................
..............
٢
-
٣
¹ÑÏÒ³ا Ó¾Ô ¹¿Ç»È³ا ما´¶·¸ا
................................
................................
................................
................................
.......
٢
-
٤
ـ³ ¹ÏÐų»Ç
-
Windows
................................
................................
................................
................................
................
٢
-
٤
¹¿Ç»È³ا تادا´Ôإ ̲²ÕÎ
................................
................................
................................
................................
....................
٢
-
٦
¹Ô»Ïȳا Ö²×اÌØ ما´¶·¸ا
................................
................................
................................
................................
............
٢
-
٦
¹Ô»Ïȳا Ö²×اÌØ لا´Ï·¸ا
................................
................................
................................
................................
........
٢
-
٦
¹Ô»Ïȳا Ö²×اÌØ ةاذ»Ù¼
................................
................................
................................
................................
..........
٢
-
٧
¹Ô»Ïȳا Ö²×اÌØ Ë²ÚÅÎ
................................
................................
................................
................................
...........
٢
-
٧
Û¼اÌÇ ت»Ü²ÏÈÎ Á¼ ¹Ô»Ïȳا
MS-DOS
................................
................................
................................
................................
٢
-
٨
¹º»´¾
¿À´³¸½ا Á¶Âõو
................................
................................
............................
٣
-
١
ȳا ÝÞ»¸و
¹Ô»Ï
................................
................................
................................
................................
.............................
٣
-
١
ßвÞ̳ا قر½³ا ¹Ô»Ï× جرد
................................
................................
................................
................................
........
٣
-
١
¹²º¾Ø ¹Âو´Â ¹ÂµÕÎ
................................
................................
................................
................................
...................
٣
-
٢
¹Ô»Ïȳا Ö¼ا½Ä³ Óàدáا ´Ù³ا
................................
................................
................................
................................
..........
٣
-
٣
قر½³ا Á¼ ¹º¾·¶¼ م»âãأو عا½àأ Ó¾Ô ¹Ô»Ïȳا
................................
................................
................................
.....................
٣
-
٣
قرو Ó¾Ô ¹Ô»Ïȳا
ف»ºä
................................
................................
................................
................................
.........
٣
-
٣
Ó¾Ô ¹Ô»Ïȳا
ÝÞ»¸و
HP
................................
................................
................................
................................
...........
٣
-
٤
Ó¾Ô ¹Ô»Ïȳا
قر½³ا
åâÙ³ا ߸»²æ
................................
................................
................................
.............................
٣
-
٥
قر½³ا Ó¾Ô ¹Ô»Ïȳا
çè¶À³ا
åâÙ³ا
................................
................................
................................
...........................
٣
-
٥
³ا
¹Ô»ÏÈ
فÌÆáا Ó¾Ô
................................
................................
................................
................................
...............
٣
-
٦
¹Ô»Ïȳا
Ó¾Ô
ت»æ»Èϳا
................................
................................
................................
................................
..............
٣
-
٦
̽èÎ قرو وأ é²À¸ ير»²¿¼ قرو Ó¾Ô ¹Ô»Ïȳا
................................
................................
................................
.............
٣
-
٧
¹æر½³ا ßÄÉو Ó¾Ô ¹Ô»Ïȳا
................................
................................
................................
................................
.............
٣
-
٨
ـ³
Windows
................................
................................
................................
................................
...........................
٣
-
٨
ـ³
Macintosh
................................
................................
................................
................................
..........................
٣
-
٩
¹²آµ³ا Û¼اÌϳا »Âاü åÄê
................................
................................
................................
................................
.................
٣
-
٩
تاودÄا قوÅÆ· ماÅÇȳا
................................
................................
.........................
٤
-
١
¹¿Ç»È³ا ¹³»ã ë½Ϸ³ا ¹¼ìÔ
................................
................................
................................
................................
............
٤
-
١
¼½¾¿À³ا ë½ÏÎ ¹¼ìÔ
ت»
................................
................................
................................
................................
..................
٤
-
١
hp instant support
ير½º³ا
................................
................................
................................
................................
.......
٤
-
٢
¹¿Ç»È¾³ ßíاÌ·êîا ÌÀ¿³ا
myPrintMileage
................................
................................
................................
....................
٤
-
٢
تاودáا قو´ÅÍ ÌÏÔ ةÌä»Ï¼ ¹Ô»Ïȳا درا½¼ ë¾×
................................
................................
................................
............
٤
-
٣
¹Ô»Ïȳا ت»¼´Ø ë½Ϸ³ا ¹¼ìÔ
................................
................................
................................
................................
.........
٤
-
٣
ما´¶·¸ا
´Ô»Ð¼
HP Inkjet
)
ش½·ÅѼ
Macintosh
(
................................
................................
................................
............
٤
-
٣
ضÌÔ
´Ô»Ð¼
HP Inkjet
................................
................................
................................
................................
..........
٤
-
٣
´Ô»Ð¼ ت»ã½³ ضÌÔ
HP Inkjet
................................
................................
................................
................................
.
٤
-
٤
Sample
This manual is suitable for devices