HP DeskJet 9300 user manual download (Page 27 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 52
ARWW
٤
-
٣
ة¼Á·Âà ´Ä·Â¸³ا درا±Ã ŹÆ
تاودÇا قوÈÉÊ ¼ÂÄ
ØϵÒÐÉÀÊا ±´ ةØñ³Ð´ ̲³Ð× شµ×ؽ ì¶× تاود¾ا قوÎÈ» ÖÊ ÃÒÁÚ
.
ةøÒÉÊا Þßه مÎÍÁÔÁÊ ت³Ð¶¼Á´ ثºç ك³Èه
:
ØϵÒÐÉÀÊا Ѷ² äÐá´ تاود¾ا قوÎÈ» نµÀÚ نأ ìùÚ
.
Û˳آ ±´ Ûآ ماÎÍÁÂ³Ë ØϵÒÐÉÀÊ³Ë Ì¶ÅÁ´ ̷˳¼Êا نµÀÏ نأ ìùÚ
USB
ÌÀпÊا ̶»و وأ ،يزاµÁ´ Û˳آو ،
.
Ú
äÆØÁÆإ ̶»و ÖÚÎÊ نµÀÚ نأ ìù
.
تاود±ا قو²³´ µ¶· ةµ¸¹¶º »¼½¼¾
١
ـÊا تاودأ ÕÚØñ åà ÌʳâÊا Ìò¼È´
Windows
)
̲³ÔÊا راµùË
(
±ÒÁÒʳÁÁ´ ±ÒÁ¼èô تاود¾ا قوÎÈ» ÌƵòÚأ Õèôأ ،
.
٢
Ì´º² Ѷ²
¾µ¿±½·ا ¾·±À
Õèôأ ،
درا³² Á´Â
.
ÁÔÏ éÒ¹ ±´ ìÚµÊا Ýíµ´ ضØ·Úو åôاØÁàîا ضØ·ÁÔÉÊا ÃÁÓÈÒÂ
̲³Ð¼Êا دراµ´ ءاØñ ÝÒ¼
.
٣
̲³Ð× دراµ´ 춼Ïو ر³ÁÍÁÊ ìÚµÊا Ýíµ´ Ѷ² ةدµëµÉÊا ت³ÉÒ¶·ÁÊا ÝÐÏا
.
±²³´µ¶ا ت³·¸¹ º»¼´½¶ا ±·¾²
ت³´Î½ ìÚµÐÏ Ì´º²
ÛÄ³ÂµË ³ÆÎÉÏ Ì·Ë³¼Êا
ÖÁ·Ë³× ر³ÐÁ½او ÌƳһ Ѷ² كβ³ÔÏ åÁÊا ةβ³Ô´
.
وأ ،̲³Ð¼Êا úÒ×اؽ ûÒêÈÏو ةاذ³â´ ÝÒ¼ÁÔÏ
åâÒôµÏ ضز ÌâÓ» ÝмÏ
.
÷إ
...
رÄ·ا اÅه ÆÇÈأ
....
ةاذ³â´
úÒ×اؽ
̲³Ð¼Êا
.
ØêÆا
"
̲³Ð¼Êا úÒ×اؽ ةاذ³â´
"
ÎÚøÉÊ
±´
ت³´µ¶·ÉÊا
¾É±Ê½·ا ˹ÂاÌÍ ةاذ±Î²
ûêÆ
úÒ×اؽ
̲³Ð¼Êا
.
ØêÆا
"
̲³Ð¼Êا úÒ×اؽ ûÒêÈÏ
"
ÎÚøÉÊ
±´
ت³´µ¶·ÉÊا
¾É±Ê½·ا ˹ÂاÌÍ Ï¹ÐÑ»
ل³Âرإ
ÌâÓÅÊا
ÌÒâÒôµÁÊا
̷˳¼¶Ê
ÎآõÁ¶Ê
±´
Ìâ»
ل³ÅÏا
̷˳¼Êا
ØϵÒÐÉÀʳË
ÛÉ·Ïو
Ѷ²
惒
ÙÄî
.
¾¹Î¹È³» ¾ÎÒÓ ÔÊÂأ
ما¸¿½Àا
¸²³Á·
HP Inkjet
)
ش¼½Â÷
Macintosh
(
Ç´اØÐÊ
Mac OS
8.6
,
9
.x
و
OS X
β³Ô´ ،
HP Inkjet
د³ùÚاو ،ر³ÐÁ½¾ا ÌâÓ» ÝÐ× ،̲³Ð¼Êا úÒ×اؽ ûêÈÏ ،̷˳¼Êا ةØÚ³·´ تاودأ Ѷ² يµÁâÚ
ت³´µ¶·ÉÊا ï²ÎÊ ìÚو Ýíµ´
.
ض±²
³²´µ¶
HP Inkjet
١
شµÁÈÀÉ¶Ê ì¶ÅÊا صØòÊا ÌƵòÚأ Ѷ² ±ÒÁÒʳÁÁ´ ±ÒÁ¼èô Õèôأ
Macintosh HD
ìÁÀÉÊا ü Ѷ² ةدµëµÉÊا
.
٢
åʳÁÊا ±´ ιاو ÛÉ·Ë ïí
:
ÛÒè¿ÁÊا م³êÆ
Mac OS
راλðا ±´
8.6
راλðا ÑÁ¹و
9.0
.
:
ر³Á½ا
ةÕɱֲ تاودأ
ïç ،
hp inkjet
.
Æ
ÛÒè¿ÁÊا م³ê
Mac OS
9.1
:
ةβ³Ô´ تاودأ ر³Á½ا
׹ʽ»
Mac (OS
9
)
(
ïç ،
hp inkjet
.
Mac OS X
:
ر³Á½ا
ت±Ø¹Ê½»
ïç ،
ةÕɱֲ تاودأ
.
٣
β³Ô´ ر³Á½ا
hp inkjet
.
Sample
This manual is suitable for devices