HP DeskJet 9300 user manual download (Page 26 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 52
٤
-
٢
ARWW
hp instant support
ير±²³ا
hp instant support
±² ت³´µ¶·´ و ³¸¹º»إو ء³¼½¾ا ف³¿ÀÁÂا ÃijÅÆو ،ÇÁÈÉÊ³Ë Ì»³ÍÊا ت³´ÎÍÊ³Ë ³ÆÎÉÏ ÌÀпÊا Ѷ² ÌÒ³Âأ ̶ÒÂو يرµÓÊا
Ì´ÎÍÁÔÉÊا ÕijµÊاو ÖÁ·Ë³× Øй
)
ÙÚØ× ±²
myPrintMileage
.(
اµË
ةرادإو ،̷˳¼Êا Ûآ³¿´ Û¹و ÜÒÍ¿Ï ÝÒ¼ÁÔÏ ،ت³´µ¶·ÉÊا Þßه ̼Â
ÌÒ¶²³à Øáآأ ةرµÅË Ì·Ë³¼Êا دراµ´ و ÖÁ²³Ð× Ì¼¿Æأ
.
hp instant support
ÖÁ·Ë³¼Ê ÌÒʳÁÊا ت³´ÎÍÊا يرµÓÊا
:
³¸¹º»إو ء³¼½¾ا ف³¿ÀÁÂا ت³âÒɶÁË Û¸Â ل³ÅÏا
âÊا ±´ Ûآ³¿ÉÊا ã·Ë ÝÈÉÚ وأ ÖÁ·Ë³× Û¹ Ѷ² ̲ØÔË كβ³ÔÒÊ
،ثوÎ
hp instant support
ÖÁ·Ë³¼Ê äÅŽ åÁÊا ت³âÒɶÁÊا ØàµÚ
.
æϳÐçو Ûè¿´ éÚÎâÁË ر³¼½¾ا
ÌâÓ» åà ر³¼½أ ÌʳÂر ظêÁ ،ÖÁ·Ë³¼Ê æáÚÎâÏ وأ Ûè¿ÉÊا ت³Ðç ØàµÏ ÎȲ
homepage
åà ةدµëµÉÊا
hp instant support
.
ÝÒ¼ÁÔÏ
ìÚµÊا ÌâÓ» ±´ ÛÒÉâÁÊا ÝíµÉË ل³ÅÏîا
.
ت³´ÎÍË ÛÅÏا
hp
±´و
ÖÁ·Ë³¼Ê ̹³ÁÉÊا ï²ÎÊا ت³´Î½ ±² Øáآأ ف³¿Áآا ÖÈÀÉÚ ،ìÚµÊا ÌâÓ»
)
Ç´اØÐÊا ÌƳһ Ûá´
(
،تاداδðا ̴ν ±² ت³´µ¶·´ å¼·Úو ،
ةØñ³Ð´ ³¸Ï³òⶴو ̷˳¼Êا دراµ´ ءاØñ ÝÒ¼ÁÔÏ ³óÚأو
)
ÝíµÉÊا Øв
.(
ن³ÉóÊا ء³¸ÁÆا ر³¼½أ
ÌâÓ» åà ر³¼½أ ÌʳÂر ظêÁ ،̷˳¼Êا ن³Éô ةØÁà ء³¸ÁÆا ÎȲ
homepage
åà ةدµëµÉÊا
hp instant support
.
õ¿ÈÏ
ÌâÓ»
ìÚµÊا
Ì»³ÍÊا
hp instant support
ÌÒÀÒ´³ÈÚد
.
اßه
åÈ·Ú
نأ
Øñö´
اßه
ÝíµÉÊا
Ѷ²
دµëµÉÊا
Ѷ²
ÖôØ·ÁÔ´
ÛÅÁ´و
Øв
ØñöÉÊا
±Ê
ضØ·Ú
ت³´µ¶·ÉÊا
ÌÒʳâÊا
.
ً
³ôµ²
±²
،اßه
ÛÅÏا
±´
قوÎÈ»
تاود¾ا
̼ÂاµË
ÕèóÊا
Ѷ²
رز
hp instant support
Ѷ²
Ì´º²
ت³´µ¶·ÉÊا
.
´µ¶·¸¹³ º»ا¼½¾¿ا ¼Àµ³ا
myPrintMileage
³¸Òà كº¸ÁÂºÊ Ì¶Ë³òÊا ݼòÊا ءاØñ ÕÒ¼ÍÏ Ñ¶² كβ³ÔÁÊ ÖÁ·Ë³× ماÎÍÁÂا ت³´µ¶·´ ÷ÓâÏ Ì·Ë³¼¶Ê åôاØÁàîا ØÉ·Êا Ìɸ´
.
±´ نµÀÁÏ Ñهو
±ÒÒÄøë
:
ÌâÓ»
ìÚو
ØÉ·Êا
åôاØÁàîا
¼¶Ê
̷˳
myPrintMileage
̷˳¼¶Ê åôاØÁàîا ØÉ·Êا Û´³²
)
تØÁ½ا اذإ Õòà ̷˳¼Êا Ûè¿´ äÒÐáÏ ء³Èçأ Õ¿ÈÏ يßÊا تاود¾ا قوÎÈ» Ý´ Öг¹ Ѷ² ةβ³ÔÉ¶Ê Ýôو
كر³¿ÁÚ نأ
(
̷˳¼¶Ê åôاØÁàîا ØÉ·Êا ìÚو Ýíµ´ ةر³Úز ÝÒ¼ÁÔÏ
myPrintMileage
رز Õèô ̼ÂاµË تاود¾ا قوÎÈ» ±´
myPrintMileage
Û´³² ÌƵòÚأ Õèô وأ
myPrintMileage
ـÊا م³¸ÉÊا ÕÚØñ Ѷ² ±ÒÁÒʳÁÁ´ ±ÒÁ¼èô
Windows
)
̲³ÔÊا ±´ ìÚØòÊا
.(
ىØÏ نأ ÝÒ¼ÁÔÏ ،اßه ìÚµÊا Ýíµ´ Ѷ²
:
ØÐâ¶Ê Öآº¸ÁÂإ
.
ً
ºá´
،
³¸À¶¸ÁÔÏ åÁÊا ØÐâÊا ÌÒÉآ
.
̲³Ð¼Êا ÕÄ³ÂµÊ Öآº¸ÁÂإ
.
ً
ºá´
،
À¶¸ÁÔÏ åÁÊا ̲³Ð¼Êا ÕijÂو ±´ ÌÒÉÀÊا لη´
داØÓÆا Ѷ² ̼ÂاµÊا ±´ عµÆ ÛÀÊ Î¹اµÊا ظ¿Êا åà ³¸
.
̷˳¼Êا Ý´ ̲³Ð¼¶Ê ³¸¶É·ÁÔÏ åÁÊا ت³òÒмÁÊا
.
ت³âÓÅÊاو ل³É²¾ا ّβ
.
ºá´
،
±´ ÌÒòÐÁÉÊا ÌÒÉÀÊا Ý´ ³¸Á²³Ð× ±ÀÉÚ åÁÊا ت³âÓÅÊا ±´ رÎòÉÊا دηÊاو ³¸Á²³Ð× äÉÏ åÁÊا ت³âÓÅÊا دβ
ØÐâÊا
.
¸¶É·ÁÔÏ åÁÊا ÛÒè¿ÁÊا Ç´³ÆØË ÜijŽ
اًØÒáآ ³
.
ثاι¾ا ÛùÂ
.
õ¿ÈÏ
Ýíµ´
ìÚو
ØÉ·Êا
åôاØÁàîا
̲³Ð¼¶Ê
myPrintMileage
³ÒÀÒ´³ÈÚد
.
ً
Øñö´
اßه
ÝíµÉÊا
ل³ÅÏîاو
ماÎÍÁ³Ë
ØñöÉÊا
±Ê
ضØ·Ú
ت³´µ¶·ÉÊا
ÌÒʳâÊا
.
ً
³ôµ²
±²
،اßه
ÛÅÏا
±´
قوÎÈ»
تاود¾ا
̼ÂاµË
ÕèóÊا
Ѷ²
رز
myPrintMileage
Ѷ²
Ì´º²
ت±²³´µ¶·ا
.
ÖÈÀÉÚ
åôاØÁàîا ̲³Ð¼Êا Øɲ Û´³² ÛÒ¼·Ï و ±ÒÀÉÏ
myPrintMileage
Øɲ Û´³² ÌƵòÚأ Ѷ² سو³É¶Ê ±ÉÚ¾ا رøÊا Õèô ÙÚØ× ±² äíو يأ åà
åôاØÁàîا ̲³Ð¼Êا
myPrintMileage
ـÊا م³¸´ ÕÚØñ Ѷ² ةدµëµÉÊا
Windows
Ѷ² ÕèóÊاو
¸¹º¶»
Enable
وأ
¼¹½µ»
Disable
.
Sample
This manual is suitable for devices