HP DeskJet 9300 user manual download (Page 23 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 52
ARWW
٣
-
٩
ـ±
Macintosh
١
¿Ô
³ÄÂçù
قرżا
،Íκϼا
ñèżا
داȼا
·ÁºË»¼ا
·ÄÀÁ
ñØÃá
³ÐÎë
ñèاÅá
Íʺؼا
æÂáëا
·ÄÏÄí¼
قرżا
،·ÄÖÄÓȼا
ÇÃÙ
äÔÅÃÌ
.
٢
Üòأ
·Ùż
ؼÂÌÕ±ا
.
٣
رºÃÒا
àÁáأ
ܼڳ²±ا
،
îºØÌا
ÕÄÀØüا
binding
يà¼ا
îÕáÈÌ
)
رºÃÒا
·ÊÅòáأ
Ëκ϶
·
(
¿ù
Õ¸¹
Û¼ذ
رºÃÒا
يو¸Ñ
.
٤
Õ¸¹
نأ
ÞË»á
ñèżا
لوëا
æ¶
·çÐí¼ا
)
تºçÐí¼ا
(
،
ÍÀÔأ
تºçÐí¼ا
و
ÕÁأ
ºÚÀÄÂçÌ
³Òاد
·¸¹º»¼ا
.
٥
ÞËÌا
تادºÑرôا
±Ã¼ا
ÈÚÉÌ
ÇÀÁ
·Ñºµ¼ا
³Â÷ü
·ÁºË»¼ا
ÇÀÁ
±Úèو
·Ôرżا
.
±²آ³´ا µ¶ا·¸´ا ¹ºا»¶ ¼½¾
·Ä¼ºÃ¼ا äÓºúżº¹ مÅòÌ نأ Ûø¹ºã ÞÄ»ÃÖÌ
.
¶ ÕáêÂÀ¼
õÓºíݼا îàه لºÂ¸ÃÎا ·ÄÐÄآ لÅÙ ³ÄƺÐüا æ
،
·áرÅмا ةÕÁºÖ¼ا ÈÉÊا
)
·Ä»Ý¼ا
.(
»¼آÓ±ا âÉاÎÁ±ا ËãÀ¹Ö µÚÅ
·Ä¼ºÃ¼ا ·Äآà¼ا ü¶اÈ˼ا õÓºíÒ Ûø¹ºã ³Ä´µÌ ü¶ºÊȹ ³Âµá
.
õÓºíݼا îàÚ¹ óÀ¸Ãá ºÂIJ ³ÄƺÐüا æ¶ ÕáêÂÀ¼
،
ü¶ºÊÈ˼ ·áرÅмا ةÕÁºÖ¼ا ÈÉÊا
³Ä´µÃ¼ا
.
مÀ¶·أ μ¼ÔÍ تارÀ¼Ö
äãÀå²±ا
حžżا ةÕç¹ وأ ·ÁºË»¼ا ةدÅع ّý¶ يأ نود Û¹ ·ÆºÝ¼ا óÓºùżا ÈÄ´íÌ وأ ÈÄË÷Ì æ÷Âá
.
·çÓö ±²
Îها²æ
،
õçмا قوÕÏÆ ÈÃÒا
»Æ¼åو »¿ÀÁá
ÛÈ¿
،
بÅÀ»Â¼ا ·òÄùżا ¿ØÙ ÈÃÒا ¿ù
،
õçмا قوÕÏÆ Û¼ذ Õ¸¹و
µ¶Ç±ا ØÁÙ
.
Û¼ذ æ¶ ًöÕ¹
،
ّäÀ¼ا ÍÄßÔ لºÂ¸ÃÎا ÛÏ÷Âá
%
µ¶Ç±ا ÜÉ
يدÀϱا
¼
·òÄùżا ¿ØÙ ½Ëß
.
·ËÖϹ ¿Øç¼ا ÈÄ´íÌ وأ ÈÄË÷Ì æ÷Âá
٢٥
ÇÃÙ
٤٠٠
·ÄÀÆëا ·òÄùżا ¿ØÙ æ¶
،
ºًÁÅ»ò¶ ÈÚÉá ÕÔ ·çÐí¼ا نÅÂ߶ æ÷¼و
ºًʺÄÙأ
.
قر²±ا ×ÕÚ³ ÛÈ¿ »¿ÀÁ±ا
تºèżºÌº÷¼او تاȵϼا ÇÀÁ ºًÄÏÚ¶ اًÈÚɶ ±ÐßÌ قرżا ±ÃÚè ÇÀÁ ·ÁºË»¼ا
.
·çÓö ±²
ةμÖÞا »çºÈ±ا
،
¼ا قوÕÏÆ ÈÃÒا
õçÐ
ÛÈ¿ »¿ÀÁá
»Çʹ±ا ×ÕÚ³
.
ºهþÁأ ±² تºÁÅ˻¼ا ÕÄÀØÌ تدرأ اذإ
،
õçмا قوÕÏÆ ÈÃÒº²
ÛÈ¿Þا ÜÉ تÀÇʹ±ا ¸¼È¶Í
ºًßáأ
.
ß¼Õݱا ¸¼Ä½Í
تºçÐí¼ا ÕÄßÏù مºÂÃهöا نود تºËÄÃ÷¼ا جºÃÊإ æ÷Âá
.
رºÄÃÒا ÕÏÁ ½ò² ·Äƺݼا îàه ȲÅÃÌ
قر²±ا ×ÕÚ³ ÛÈ¿ »¿ÀÁá
·çÓö æ¶
»çºÈ±ا
ةμÖÞا
.
³آ
ÈÖáëا وأ æÂáëا ÕÄÀØüا رºÄÃÒº¹ ÇÏÂļا وأ ىÈÖļا ñÃÚè æ¶ ÍÄÃ÷¼ا ÕÄÀØÌ Åه ñļإ جºÃçÌ º¶
.
·Úè æ¶ ÍÄÃ÷¼ا ÕÄÀØÌ رºÄÃÒا æ÷Âá
ÇÏÂļا وأ ىÈÖļا ·Úؼا æ¶ ÕÄÀØüا رºÄÃÒº¹ æÄÂļا ·Úè æ¶ وأ رºÖļا
.
²ه »èر²È± تÀÇʹ±ا د¸¿
ÇÃÙ ÍÄÌÈÌ æ÷Âá
١٦
²Åá Û¼ذو ةÕÙاو ·Ôرو ÇÀÁ ·çÐÆ
·ÁºË»¼ا äļº÷Ì È
.
±² ·ÙºÃ¼ا تارºÄݼا ·»ÎاŹ ÍÄÌÈüا ÕáÕçÌ ÛÏ÷Âá
تÀÇʹ±ا ß¼ÍÎÍ
.
·çÓö ±²
ةμÖÞا »çºÈ±ا
·»¹ºÚ¼ا ·ÂÓºò¼ا æ¶ È×آا وأ æÄÃçÐÆ ÈÃÒا
²ه »èرو ×Å تÀÇʹ±ا د¸¿
،
·ÂÓºò¼ا æ¶ بÅÀ»Â¼ا ÕÄßÏüا ÈÃÒا ¿ù
·»¹ºÚ¼ا
²ه تÀÇʹ±ا ß¼ÍÎÍ
.
ؼÈÁÕ±ا
)
»Æ¼å²±ا μÁÝÍ
(
ÄË÷Ì
فº¸¾أ ·ÖÂÒ ÇÃÙ ةÕÙاو ·çÐÆ تاذ ·òÄùو È
)
٥
ÿ
٥
(
ÇÃÙ ºÚÂØÙ ĀÀ¹ ±Ã¼ا óÓºùÅÀ¼ ·ËÖϼº¹
A
3+
)
١٣
ÿ
١٩
·ÆŹ
.(
·òÄùżا ·ÁºËã æ÷Âá
ةÈÄËآ تºÊþÁإ ·Ùż نÅ÷ü ºÚّ¾ æ÷Âá قاروأ ةÕÁ ÇÀÁ ةÈË÷¼ا
.
·çÓö ±²
ةμÖÞا »çºÈ±ا
،
تاÕÙżا دÕÁ ÈÃÒا
)
قاروëا
(
ºÚ¼ºÂ¸ÃÎا ÕáÈÌ ±Ã¼ا
.
ا ةر²¹±ا
»é²ÝϺ±
)
»Ñوêκ±ا
(
ºًÄò²أ ·çÐí¼ا ÍÀÔ æ÷Âá
.
·²ºÐµ¼ا æ¶ ³ÐÎëا ءêؼا ÇÀÁ ·¹ºÃ÷¼ا Û¼ ÜÄÃá Û¼ذ
،
Þ¶þ¼ا ¿Àò¼ا Þ¶ تºÉÙþ¶ ·¹ºÃ÷¼ ÇÀÁëا ءêؼا ºًآرºÌ
)
Èآرº¶
.(
±²
·çÓö
»¼éÀéأ ÐãÀæو
õçмا قوÕÏÆ ÈÃÒا
»é²ÝÏÉ ةر²¾
.
»ÕÅÒ »¿ÀÁá
ةÈÄËآ رÅÆ ·ÁºËã æ÷Âá
،
طÅϹ Þ¶
)
فوÈÙ
(
ÄËآ
·ÀÆاÅö ةرÅí¹ ºÚÃáà´Ì ¿Ãá قاروأ ÇÀÁ ةÈ
.
·çÓö ±²
قرو
/
ةد²³
،
ÈÃÒا
ل »ÕÅÒ قرو
-
HP
æ¶
·»¹ºÚ¼ا ·ÂÓºò¼ا
²ه ع²½±ا
.
يدÀÉαا ن²È±ا غÀÁ¾ëì وأ äÉÀÔ±ا ×½Á±ا ن²È±Àì »¿ÀÁ±ا
óÄø¼ا ÈÚɼا ءºÐ¾ô ±Ï˼ا نÅÀ¼º¹ رÅí¼ا ·ÁºËã æ÷Âá
،
·ÄÆºÒ لºÂ¸Ãκ¹ Û¼ذو
äÉÀÔ±ا ×½Á±Àì »¿ÀÁá
.
ً
öÕ¹
Û¼ذ æ¶
،
غºËÆå¹ ·ÁºË»¼ا æ÷Âá
رºÄÃÒº¹ يدº¶È¼ا نÅÀ¼ا
يدÀÉαا غÀÁ¾ëì »¿ÀÁá
.
æÄÌرÅآà¼ا æÄÌرÅí¼º¹ ºÚÃÁºËã Ǽإ ناż뺹 وأ ïĹëا نÅÀ¼º¹ óÓºùżا ³áÅçÌ æ÷Âá
.
»¼ãÀÉ تÀÉí¿
³×¶ ÈÄíÔ õÊ Þ¾و æ÷Âá
يÎé
وأ
óÀ¿
·òÄùżا õϼ ·ÄÐÀÝآ
.
ºهÈáوÕÌو ·ÄӺ¼ا ·¶þ¸¼ا ·¶ءþ¶ æ÷Âá
ÛÀÄßÐÌو Û̺èºÙ ÍÖÙ
.
îàه ÕèÅÌ
·çÓö ±² ·Äƺݼا
Îها²æ
.
îآÀʱا وأ »Æ¼å²±ا ÎѲ¹Õ± ةد²¶±ا ܼçÇÍ
·ÁÅ˻¼ا ìÖϼا ÇÀÁ ءيدر ³÷µ¹ ·ÊÅÀ¼ا رÅí¼ا ÈÚÉÌ ºًʺÄÙأ
،
ïĹëاو دÅÎ뺹 óÓºùżا ìÖÊ ·Ïآº¶ وأ ýآº² زºÚع ّÈÂÌ º¶ÕÏÁ
.
æÄÖçÌ ·ÄƺÒ
Åè æÖçÌ ýآºÐ¼ا وأ ةرÅí¼ا ìÖϼا رÅÆ
æáºËüا ·Ä¼ºÁ ·áدº¶ر غºËÆأ لºÂ¸Ãκ¹ رÅí¼ا ·ÁºËã ةد
،
ìÖÏÀ¼ وأ ýآºÐ¼º¹ لºÎرā¼ ·Ëκ϶ ºÚÀ¸ØÌو
.
·çÓö ±²
نا²±أ
،
õçмا قوÕÏÆ ÈÃÒا
يدÀÉαا غÀÁ¾ëì »¿ÀÁá
،
ÈÃÒا ¿ù
îآÀÅ وأ »Ìç´ جاÎÌÕéÒ ةد²¶±ا ܼçÇÍ
.
Sample
This manual is suitable for devices