HP DeskJet 9300 user manual download (Page 17 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 52
±²³´ا
:
6.4
µ¶·
)
0.25
ص¸ـ¹ ة
(
º»³´ا
:
6.4
µ¶ـ·
)
0.25
¼ـ½¸ــ¹
(
¾¶¿´ا
:
3
µ¶ـ·
)
0.12
¼ـ½¸ــ¹
(
ÀÁ´ا
:
12.7
µ¶ـ·
)
0.50
¼ـ½¸ــ¹
(
±²ر³´ا µ¶·
Letter
,
Legal
و
Executive
±²³´ا
:
3.4
µ¶ـ·
)
0.13
¼ـ½¸ــ¹
(
º»³´ا
:
3.4
µ¶ـ·
)
0.13
¼ـ½¸ــ¹
(
¾¶¿´ا
:
3
µ¶ـ·
)
0.12
¼ـ½¸ــ¹
(
ÀÁ´ا
:
12.7
µ¶ـ·
)
0.5
¼ـ½¸ــ¹
(
±²ر³´ا µ¶·
A4
´ا
±²³
:
5.1
µ¶ـ·
)
0.20
¼ـ½¸ــ¹
(
º»³´ا
:
5.1
µ¶ـ·
)
0.20
¼ـ½¸ــ¹
(
¾¶¿´ا
:
3
µ¶ـ·
)
0.12
¼ـ½¸ــ¹
(
ÀÁ´ا
:
12.7
µ¶ـ·
)
0.5
¼ـ½¸ــ¹
(
±²ر³´ا µ¶·
A3, A3+, B4
Ledger/Tabloid
)
11 x 17
¼½¸¹
(
Statement
Super B
)
13 x 19
¼ـ½¸ــ¹
(
Banner
)
Tabloid
(
Banner
)
A3
(
Ã
ÄÅÆÇ
±²³´ا
:
3.3
µ¶ـ·
)
0.13
ب¼ـ½و
(
º»³´ا
:
3.3
µ¶ـ·
)
0.13
¼ـ½¸ــ¹
(
¾¶¿´ا
:
3
µ¶ـ·
)
0.12
¼ـ½¸ــ¹
(
ÀÁ´ا
:
12.7
µ¶ـ·
)
0.5
¼ـ½¸ــ¹
(
±²ر³´ا µ¶·
A5, B5
تÈÉÈʹ
)
4 x 6
¼ـ½¸ــ¹
5 x 8
¼ـ½¸ــ¹
,
A6
(
ف±Ë
(# 10, A2, Monarch, DL, C5, C6)
¼ÅÌا±Í¸Ã¸Ì ر¸½
)
4
×
6
¼½¸¹
(
ζ϶РÑÏÒ· Ó³±Ô η
±²³´ا
:
3
µ¶ـ·
)
0.12
¼ـ½¸ــ¹
(
º»³´ا
:
3
µ¶ـ·
)
0.12
¼ـ½¸ــ¹
(
¾¶¿´ا
:
3
µ¶ـ·
)
0.12
¼ـ½¸ــ¹
(
ÀÁ´ا
:
12.7
µ¶ـ·
)
0.5
¼ـ½¸ــ¹
(
HP
ف±Ë
Greeting Card
)
4.38 x 6
¼ـ½¸ــ¹
(
±²³´ا
:
6.4
µ¶ـ·
)
0.25
¼ـ½¸ــ¹
(
º»³´ا
:
6.4
µ¶ـ·
)
0.25
¼ـ½¸ــ¹
(
¾¶¿´ا
:
3
µ¶ـ·
)
0.12
¼ـ½¸ــ¹
(
ÀÁ´ا
:
12.7
µ¶ـ·
)
0.5
¼ـ½¸ــ¹
(
Banners
±²ر³´ا µ¶·
)
8.5 x 11
ص¸ـ¹ ة
(
±²³´ا
:
3.4
µ¶ـ·
)
0.13
¼ـ½¸ــ¹
(
º»³´ا
:
3.4
µ¶ـ·
)
0.13
¼ـ½¸ــ¹
(
¾¶¿´ا
:
3
µ¶ـ·
)
0.12
¼ـ½¸ــ¹
(
ÀÁ´ا
:
12.7
µ¶ـ·
)
0.5
¼ـ½¸ــ¹
(
Banners
µ¶·
A4
)
8.27 x 11.7
¼ـ½¸ــ¹
(
±²³´µ¶ا
·¸²
قر¹¶ا º» ±¼¸½¾» م³¿Àأو عا¹Áأ
قرو ±²³ ´³µ¶·¸ا
فµ¹º
ماÕÇÖÂا
قرو
فÈÁÔ
HP Premium Inkjet
،
ØÖÐا
Ù»»½
ً
ÈÆÅÆÚ
À»Û¶Ð
η
ÜÖÛ¹ÈÝ
ـÐا
HP
.
±Þßا
مÈÉر´
ءاàáأ
تÈ·¸¶Û·و
ѶÊÐا
.
فÈÁâÐا قر¸Ðا ¾¶¿ ¼¿ÈãʶÐ
:
1
ÀÚدأ
قر¸Ðا
فÈÁâÐا
HP Premium Inkjet
،
¾Öä
30
،¼Éرو
η
±·
ةÈ¿ا
نأ
ن¸å³
æá¸Ðا
ºâÇÐا
æçÖ·
ÀÁ´
Ó³±âÐاو
è½éأ
æçÖ·
،مÈ·êÐ
ëÈçÃ
ÑßÈçÐا
º»³´ا
¼ÅìÅÆÐ
قر¸Ðا
¼Å²Åí±Ðا
¾Öä
îɸÖÃ
.
2
èÐزا
Ó¹Èï
ل¸Ý
ض±¿و
قر¸Ðا
¾Öä
îɸֳ
Õì¿
فا¸ä
قر¸Ðا
فÈÁâÐا
.
ARWW
٣
-
٣
±²³´µ¶ا ·¸ا¹º¶ »¼د½ا ¾¿¶ا
±²³´µ¶ا ·¸ا¹º¶ »¼د½ا ¾¿¶ا
±Àر¹¶ا ع¹¼
/
Á¿¶ا
Sample
This manual is suitable for devices