HP DeskJet 9300 user manual download (Page 14 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 52
٢
-
٨
ARWW
ت¸²³´µ¶·ا ةد³ô Ãܲ Æáþ¾ نأ ¸üÍأ è×¶Í ش³óÆÏ·ا õæ´Õو ±²¸´µ·ا ش³óÆ èæÀ Áæɳʷا ء³Þ
.
±²¸´µ·ا ش³óÆ âæàÔ¾ لو¸Ó ،اëه ثوÄÓ ÄÔ²
ش³óÆÏ·ا õæ´Õ و
:
١
èÕ ±²¸´µ·ا ±Å³óÆ عÈÇا
±¿À¸µ·ا
.
٢
Ãܲ ±æç¸ÀÆÛ×·ا ت÷ɳ·ا âàÇ
õæ´Õ
±Ñ¸ô èµå ش¸¶å ±¿µêÀ ±²¸´µ·ا ش³óÆÂ
.
٣
±Ñ¸ô ن¸Êآ ±¿µêÀ ±²¸´µ·ا ش³óÆ Ãܲ ±æç¸ÀÆÛ×·ا ت÷ɳ·ا âàÇ
.
¼Ô¶Ê·
¸ÀÆÛ×·ا ت÷ɳ·ا ÐÑ رÆä ثوÄÓ
ةÆÕ ت÷ɳ·ا ËÌÕ ì½Í ،±æç
ىÆÂأ
.
±²¸´µ·ا ش³óÆ ÐÑ Æ´¹·ا ت¸¹ÊÑ Ë¶Ì¾ ß
.
٤
±²¸´µ·ا ش³óÆ ìæآƾ ةد¸²إ
.
ت±²³´µ¶ ·¸ ¹º±´µ»ا
¼¸ا½¾
MS-DOS
öÕاÆÀ ت¸êæ´µ¾ èÕ ±²¸´µ·ا ÄÔ²
®
MS-DOS
èæÊêÍƵÀ ±²¸´µ·ا تاداIJإ ã´ä íǸ×ÕúÀ ،
:
î×¹¾ ±Ó³· èÕ
HP DeskJet
鶷ا
±ÝæÀ ÐÑ ±Ê´
DOS
èÕ وأ
±ÝæÀ ÐÑ ±¿À¸µ·ا ÁÙÎÕ ت¸êæ´µ¾ ÁÂاد
DOS
.
±Ó³·
î×¹¾
HP Deskjet
öÕ¸ÇÆ´·
لا
DOS
è׶Í
¸ÛÜ涹¾
èÕ
9300
dj
/
support
/
com
.
hp
.
www
://
http
.
ó è² ±¿À¸µ·ا ¸ÍاÈÕ èÕ ÄÍÄ¿·ا ماÄÏÊÞا íǸ×ÕúÀ
سود ±ÝæÀ ÐÑ Á¶¿Í ±¿À¸µ·ا ÁÙζ· ù»ÏÕ òæ´µ¾ òÍÆ
DOS
нÊÔÕ Ø¿À نأ îÜ¿·ا ¼Õو ؛
Áôأ èÕ ت¸¿À¸ó ت÷ÙÎÕ نور³µÍ ß öÕاÆ´·ا
ماÄÏÊÞا
ت¸êæ´µ¾
DOS
îÛÀ ±É¸Ï·ا
.
î×¹¾ ±Ó³· Á¶¿ÊÞا
HP Deskjet
±¿À¸µ·ا تاداIJإ ÄÍĹʷ
±²¸´µ·ا ¼æµÊ̾ ÃÊÓ ±æäاÆÊÑßا
ماÄÏÊÞ¸À
ت¸êæ´µ¾
DOS
.
Sample
This manual is suitable for devices