HP DeskJet 9300 user manual download (Page 11 of 52)

Languages: Arabic
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 52
ARWW
٢
-
٥
±²³´µ ¶·أ ما¸¹º»´³ ±¼½¾ ¿½À ±²³´ÁÂا ÃÄÅÆ ÇȽÉÊ
١
ق³Ñ ÆêÇا
"
أسا
"
Start
،
îá
،
دÄÓ
Settings
"
تاداØäإ
"
ق³Ñ ÆêÇا îá ،
Printers
"
ت´²³´µ¶ا
"
(Windows NT
4.0
,
98
, Me,
2000
)
وأ ،
Printers and Faxes
"
ت´Òآ´Û¶او ت´²³´µ¶ا
"
)
Windows XP
.(
٢
ق³Ñ جودÈÕ ÆêÇ ÆêÇا
±²³´ß çдàأ
ÆêÇأ îá
Next
"
¶´É¶ا
È
"
.
٣
öÕاÆ´·
Windows
98
, Me,
2000
,
وأ
XP
ر¸ÊÂا
±Á¼â¶ا ±²³´ß
.
-
وأ
-
´·
öÕاÆ
4.0
NT
Windows
،
ر¸ÊÂا
±Á¼â¶ا ±²³´ß åÞæÀ³
.
٤
ãÙäا
"
ȶ´É¶ا
"
Next
.
٥
±æ·¸Ê·ا تا³µÏ·ا èÕ ةÄÓاو Á¶¿À îå
:
ãÙäأ îá ±آر¸Î¶·ا ±¿À¸µ·¸À ص¸Ï·ا ìæ¾ÆÊ·ا îÞا وأ ±×´Î·ا ر¸ÌÕ ÐÑ ìÊآا
Next
"
ȶ´É¶ا
"
.
ãÙäأ
"
ص¿· ÕËض
"
íÔÕ ìÜµÍ ¸ÕÄÔ²
±¿À¸µ·ا ÁÍ د³Õ ء¸êÊÇا
.
ãÙäأ
Next
"
ɶا
馫
"
±آÆÊζ·ا ت¸¿À¸µ·ا ±¶ç¸êـ·ا ÐÑ ±¿À¸µ·ا ن¸×Õ دÄÓو
.
٦
ãÙäا
Next
"
ȶ´É¶ا
"
¼´¾او
ìæآÆÊ·ا م¸¶¾Ú ±Å¸Î·ا Ãܲ ةد³ô³¶·ا ت¸¶æÜ¿Ê·ا
.
±À´½ÁÂا ËÌÍγ ÃÈÏкÂا
ì½Í
íæܲ
ìæآÆÊÀ
îêÜÕ
íÊ¿À¸ó
HP Jetdirect
،ßوأ
îá
îå
ÁæɳÊÀ
±¿À¸µ·ا
±×´ÎÜ·
îåو
ìæآÆÊÀ
öÕ¸ÇÆÀ
±¿À¸µ·ا
.
١
ÆêÇأ
أسا
،
÷إ ÆÅأ
تاداØäإ
،
ÆêÇا îá
ت´²³´ß
)
Windows NT
4.0
,
98
, Me
و
-
2000
(
وأ
èآ´Ð ةéÃêأو ت´²³´ß
(Windows XP)
.
٢
ÆÊÂاو ت¸¿À¸µ·ا ةر¸´äإ ÐÑ ±¿À¸µ·ا ±Ç³êÍأ Ãܲ ةرÒº·ا èæ¶Í ÆêÇأ
ëì´ÇÓ
.
٣
èæ淸ʷا èæܶ¿·ا ىÄÓúÀ îå
:
ل
-
Windows
4.0
,
200
و
-
XP
،
±¹çß ÆêÇا
ÂдíÅ
،
ÆêÇا îá
اًÂÛíÅ îàأ
.
ل
-
Windows
98
و
-
Me
:
±¹çß ÆêÇأ
Æ»×´Û¾
،
ÆêÇا îá
اًÂÛíÅ îàأ
.
٤
ب³Üµ¶·ا ëºÔ¶·ا ÆÊÂإ
)
ëºÔÕ ÁéÕ
HP
ير¸æ¿Õ
TCP/IP
(
رز ÆêÇا îá
ØËØê ÂÛíÅ
.
٥
ÆêÇأ
ȶ´É¶ا
Áæɳʷا ±Ü¶×Ê· ±Å¸Î·ا Ãܲ ±äوÆ¿¶·ا ت¸¶æÜ¿Ê·ا ¼´¾او
.
Sample
This manual is suitable for devices